Ktl-icon-tai-lieu

Thư mời họp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***-------

Số:……./CV

……., ngày ……..tháng…….năm……

THƯ MỜI HỌP
Thủ trưởng cơ quan (đơn vị):................................................................................................
Kính gửi: ...............................................................................................................................
Đến dự cuộc họp :.................................................................................................................. (1)
Địa điểm :...............................................................................................................................
Thời gian :..............................................................................................................................
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

___________________________
(1)

Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp

...
TÊN QUAN CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
________ Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------***-------
Số:……./CV ……., ngày ……..tháng…….năm……
THƯ MỜI HỌP
Thủ trưởng quan (đơn vị):................................................................................................
Kính gửi: ...............................................................................................................................
Đến dự cuộc họp :..................................................................................................................
(1)
Địa điểm :...............................................................................................................................
Thời gian :..............................................................................................................................
Thủ trưởng quan
(Ký tên, đóng dấu)
___________________________
(1)
Ghi do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp
Thư mời họp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thư mời họp 9 10 405