Ktl-icon-tai-lieu

THƯ MỜI THẦU

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 1
( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng)
THƯ MỜI THẦU
….., ngày ….. tháng …. năm …..
Kính gửi: ……………………….. (tên và địa chỉ của nhà đầu tư)
1. (Bên mời thầu) chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án KĐTM
(ghi rõ tên, địa chỉ dự án; tóm tắt nội dung dự án; điều kiện được tham dự thầu). (Tên bên
mời thầu) xin mời (tên nhà đầu tư) tới tham dự thầu.
2. Nhà đầu tư được mua một bộ hồ sơ mời thầu tại (ghi rõ địa chỉ nơi bán hồ sơ)
trong thời gian (ghi rõ thời gian bán hồ sơ) với một khoản lệ phí là …… (ghi rõ giá trị
bằng số, bằng chữ và loại tiền).
3. Hồ sơ dự thầu được nộp vào thời gian (ghi rõ ngày, giờ) tại (ghi rõ địa chỉ).
4. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bản bảo lãnh dự thầu là (ghi rõ giá trị bằng
số, chữ và loại tiền) và phải được chuyển đến (ghi rõ địa chỉ nộp) trước … giờ, ngày ….
tháng …. năm …..
5. Hồ sơ dự thầu được mở vào … giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại (ghi địa
điểm mở thầu).
Đại diện bên mời thầu
(ký tên, đóng dấu)

...
Phụ lục số 1
( Ban hành theo Thông số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng)
THƯ MỜI THẦU
….., ngày ….. tháng …. năm …..
Kính gửi: ……………………….. (tên và địa chỉ của nhà đầu tư)
1. (Bên mời thầu) chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn ch đầu tư dự án KĐTM
(ghi rõ tên, địa chỉ dự án; tóm tắt nội dung dự án; điều kiện được tham dự thầu). (Tên bên
mời thầu) xin mời (tên nhà đầu tư) tới tham dự thầu.
2. Nhà đầu được mua một bộ hồmời thầu tại (ghi rõ địa chỉ nơi bán hồ sơ)
trong thời gian (ghi thời gian bán hồ sơ) với một khoản lệ phí …… (ghi giá trị
bằng số, bằng chữ và loại tiền).
3. Hồ sơ dự thầu được nộp vào thời gian (ghi rõ ngày, giờ) tại (ghi rõ địa chỉ).
4. Hồ dự thầu phải kèm theo một bản bảo lãnh dự thầu (ghi giá trị bằng
số, chữ loại tiền) phải được chuyển đến (ghiđịa chỉ nộp) trước … giờ, ngày ….
tháng …. năm …..
5. Hồ dự thầu được mở vào giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại (ghi địa
điểm mở thầu).
Đại diện bên mời thầu
(ký tên, đóng dấu)
THƯ MỜI THẦU - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THƯ MỜI THẦU 9 10 411