Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
I. Đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân (CMND)
1. Cấp mới:
Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và chưa được
cấp CMND lần nào.
2. Cấp đổi CMND trong các trường hợp:
-

CMND rách, nát, không rõ ảnh, chữ, số ghi trên CMND.

-

Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh của cơ quan có thẩm
quyền.

-

Đã được cấp CMND nhưng chuyển nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND

-

Người có thay đổi về đặc điểm nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do
khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.

-

CMND đã sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp được đổi theo thông báo của cơ quan Công an.

3. Cấp lại CMND trong trường hợp bị mất CMND.
4. Một số đối tượng tạm thời chưa được cấp chứng minh bao gồm:
-

Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ.

-

Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm
giam;

-

Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở
chữa bệnh.

-

Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển
được năng lực hành vi của bản thân bao gồm người bị bệnh, đang điều trị tập trung
tại các bệnh viện tâm thần. Người không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ
quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực
hành vi thì tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân.

Chú ý: Các trường hợp trên sau khi chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện
pháp xử lý hành chính khác, được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được trả tự do hoặc khỏi
bệnh tâm thần, công dân đem các giấy tờ có liên quan đến Công an cấp huyện làm các thủ
tục cấp CMND.
II. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân gồm:
1. Cấp mới chứng minh nhân dân:

-

Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân
khẩu tập thể đã được cấp).

-

Kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu).

-

Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.

2. Cấp đổi chứng minh nhân dân:
-

Đơn đề nghị (mẫu CM3).

-

Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân
khẩu tập thể).

-

Kê khai tờ khai cấp CMND.

-

Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.

-

Nộp chứng minh nhân dân cũ.

-

Trong trường hợp đổi CMND do thay đổi họ...
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
I. Đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân (CMND)
1. Cấp mới:
Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh th Vit Nam và chưa đưc
cp CMND ln nào.
2. Cấp đi CMND trong c trưng hợp:
- CMND ch, t, không nh, ch, s ghi trên CMND.
- Đã đưc phép thay đổi họ, tên, ch đệm, ngày, tháng, m sinh của quan có thm
quyn.
- Đã đưc cấp CMND nhưng chuyn nơi đăng thường trú ngoài phm vi tnh, thành ph
trc thuộc Trung ương. Trường hp chuyển nơi đăng thường t trong phạm vi tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương công dân có u cầu thì được đổi lại CMND
- Ngưi thay đổi về đc đim nhn dng do phu thut thẩm m, chnh nh hoc vì lý do
khác đã làm thay đổi nh nh hoc đặc đim nhn dng của h.
- CMND đã sử dng 15 m k từ ngày cấp đưc đổi theo thông báo ca cơ quan Công an.
3. Cấp lại CMND trong trưng hợp bị mt CMND.
4. Một số đối tượng tạm thời chưa được cấp chứng minh bao gồm:
- Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ.
- Đang thi hành án phạt tại trại giam, phân trại quản phạm nhân thuộc trại tạm
giam;
- Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, sở giáo dục, cơ sở
chữa bệnh.
- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không khả năng điều khiển
được năng lực hành vi của bản thân bao gồm người bị bệnh, đang điều trị tập trung
tại các bệnh viện tâm thần. Người không điều trị tập trung nhưng xác nhận của
quan y tế thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực
hành vi t tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân.
Chú ý: Các trường hợp trên sau khi chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện
pháp xử hành chính khác, được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được trả tự do hoặc khỏi
bệnh tâm thần, công dân đem các giấy tờ liên quan đến Công an cấp huyện làm các thủ
tục cấp CMND.
II. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân gồm:
1. Cấp mới chứng minh nhân dân:
Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân - Trang 2
Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân 9 10 538