Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ bảo vệ)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Danh sách người đại diện ủy quyền của Công ty TNHH một thành viên
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Vốn góp
TT

1

Tên Ngày, Giới Quốc Dân Chỗ
Nơi
người tháng, tính tịch tộc
ở đăng ký
đại
năm
hiện hộ khẩu
diện
sinh
tại thường
theo
trú
ủy
quyền

2

3

4

5

6

7

8

Tổng
Số,
giá
ngày,
trị
cơ
vốn
quan
được
cấp
đại
CMND
diện
hoặc
chứng
thực cá
nhân
khác
9

Thời
điểm
đại
diện
phần
vốn

Chữ
ký

Ghi
chú

11

12

13

10

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá nhân cần
được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn;
giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản

...
Mẫu Danh sách người đại diện ủy quyền của Công ty TNHH một thành viên
DANH SÁCH NGƯI ĐI DIN THEO Y QUYN C ÔNG TY TNHH MT THÀNH
VIÊN (đ i vi ch s h u là t c h c)
TT
Tên
ngưi
đi
din
theo
y
quyn
Ngày,
tháng,
năm
sinh
Gii
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch
hin
ti
Nơi
đăng ký
h khu
thưng
trú
S,
ngày,
cơ
quan
cp
CMND
hoc
chng
thc cá
nhân
khác
Vn góp
Ch
ký
Ghi
chú
Tng
giá
tr
vn
đưc
đi
din
Thi
đim
đi
din
phn
vn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
......... , ngày .... . .... tháng ......... năm ........
Đi din the o pháp l ut ca công ty
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
Tài sn hình thành tng giá tr vn gó p đưc quy n đi din ca tng cá n hân cn
đưc lit k ê c th: tên l o i tài sn góp vn; s l ư n g tng l o i tài sn góp vn;
giá tr còn l i ca t ng loi tà i sn góp vn; thi đim gó p vn ca tn g loi tài s n
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ bảo vệ) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ bảo vệ) 9 10 328