Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................
Tên tôi là:………………….....................CMND số .........................cấp ngày.........../........../.........
Thường trú tại:..................................................................................................................................
....................................................................................................Số ĐT:...........................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):.........................................................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho
những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):
1/ Tên công trình:..............................................................................................................................
Địa chỉ CT:.......................................................................................................................................
Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):
a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:..............................................................................................
- Cấp công trình:...............................................................................................................................
- Diện tích xây dựng : ................................................................................................................. m2
- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:........................................................................................
- Kết cấu chủ yếu: ...........................................................................................................................
- Số tầng: .........................................................................................................................................
- Năm xây dựng: .............................................................................................................................
b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như
công trình thứ nhất)
2/ Đất có công trình xây dựng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số...............
17
Phụ lục số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T do – Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................
Tên tôi là:………………….....................CMND s.........................cấp ngày.........../........../.........
Thường trú tại:..................................................................................................................................
....................................................................................................Số ĐT:...........................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):.........................................................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Ngh định số 95/2005/NĐ-CP cho
những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):
1/ Tên công trình:..............................................................................................................................
Địa chỉ CT:.......................................................................................................................................
Các thông số của từng hạng mục công trình xây dng (chỉ ghi công trình chính):
a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:..............................................................................................
- Cấp công trình:...............................................................................................................................
- Diện tích xây dựng : ................................................................................................................. m
2
- Diện tích sàn xây dng hoặc công suất:........................................................................................
- Kết cấu chủ yếu: ...........................................................................................................................
- Số tầng: .........................................................................................................................................
- Năm xây dựng: .............................................................................................................................
b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như
công trình thứ nhất)
2/ Đất có công trình xây dựng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số............................................cấp ngày........../............/..........
Thửa đất số: .....................................................................................................................................
Diện tích đất......................m
2
. Sử dụng riêng:..................m
2
. Sử dụng chung: ...........................m
2
Đất được giao hoặc thuê: .................................................................................................................
HĐ thuê đất số:..................................................................ngày.............tháng.............năm.............
Thời gian thuê: t ngày..........tháng............năm............đến ngày............tháng............năm............
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):
1.
2.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức. - Trang 2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức. 9 10 595