Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động in như sau:
1. Thủ tục

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình. Cán bộ
nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
2. Trình tự thực hiện - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

3. Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ
chuyển phát.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
- Danh mục thiết bị in;
- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính;
- Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in (kèm theo văn bằng,
chứng chỉ nghề in);
4. Thành phần hồ sơ - Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở
in;
- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp
luật.
- Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ.

5. Thời hạn giải
quyết

Không quá 06 ngày làm việc

6. Đối tượng thực
hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện
TTHC
8. Lệ phí

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.
Không.

9. Tên mẫu đơn tờ
khai

10. Yêu cầu thực
hiện TTHC

11. Căn cứ pháp lý
của TTHC

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
- Danh mục thiết bị in.

- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn
khác theo quy định của pháp luật;
- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành in.
- Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;
- Nghị định số 111/2005/NĐ - CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
- Nghị định số 72/2011/NĐ - CP ngày 23/8/2011 của Chính phủsửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã
được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và
Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in
các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
- Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một
số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-B...
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động in như sau:
1. Thủ tục Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in
2. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình. Cán bộ
nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.
3. Cách thức thực
hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ
chuyển phát.
4. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
- Danh mục thiết bị in;
- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính;
- Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in (kèm theo văn bằng,
chứng chỉ nghề in);
- Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở
in;
- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp
luật.
- Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ.
5. Thời hạn giải
quyết
Không quá 06 ngày làm việc
6. Đối tượng thực
hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân.
7. Cơ quan thực hiện
TTHC
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.
8. Lệ phí Không.
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in - Trang 2
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in 9 10 8