Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
---------------……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..
ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Application for re-issuance of work permit
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………...
To: The provincial Department of Labour - War Invalid and Social Affairs
1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam; Nữ:................
Full name
Male/Female
3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)
4. Nơi sinh:........................................................................................................
Place of birth
5. Quốc tịch: .....................................................................................................
Nationality
6. Hộ chiếu số:………………………………………7. Ngày cấp:..................
Passport number
Date of issue
8. Cơ quan cấp: ……………………………………..Thời hạn hộ chiếu:........
Issued by
Date of expiry
9. Trình độ chuyên môn tay nghề: ...................................................................
Professional qualification
10. Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: .....................................................
I signed a labour contract with:
với thời hạn từ …………………………………..đến ngày.............................
For the period from
to
11. Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ………………………ngày.........
I was issued a work permit numbered:
dated
với thời hạn từ……………….đến ngày……………………Cơ quan cấp.......
For the period from
to
Issued by:
12. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng, thay
đổi số hộ chiếu, nơi làm việc)

Reason for re-application (including reason for losing, damaging, changing
passport number and working place)
..........................................................................................................................
Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
I certify that these statements are true to be best of my knowledge and will be
responsible for any incorrectness.
Xác nhận của người sử dụng lao
động
To be confirmed by employer
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp...
MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------
……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..
ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Application for re-issuance of work permit
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………...
To: The provincial Department of Labour - War Invalid and Social Affairs
1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam; Nữ:................
Full name Male/Female
3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)
4. Nơi sinh:........................................................................................................
Place of birth
5. Quốc tịch: .....................................................................................................
Nationality
6. Hộ chiếu số:………………………………………7. Ngày cấp:..................
Passport number Date of issue
8. Cơ quan cấp: ……………………………………..Thời hạn hộ chiếu:........
Issued by Date of expiry
9. Trình độ chuyên môn tay nghề: ...................................................................
Professional qualification
10. Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: .....................................................
I signed a labour contract with:
với thời hạn từ …………………………………..đến ngày.............................
For the period from to
11. Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ………………………ngày.........
I was issued a work permit numbered: dated
với thời hạn từ……………….đến ngày……………………Cơ quan cấp.......
For the period from to Issued by:
12. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng, thay
đổi số hộ chiếu, nơi làm việc)
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động - Trang 2
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động 9 10 261