Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi bộ, ngành

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi
bộ, ngành
a. Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
b. Cách thức thực hiện:
- Gửi hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị,
chính trị xã hội chỉ định hoặc uỷ quyền.
- Hoặc gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- 01 Phiếu đăng ký kết quả (theo mẫu). Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có một
Phiếu đăng ký kết quả riêng;
- 01 bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm
vụ khoa học và công nghệ;
- Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc diện đăng ký: báo cáo tổng kết, báo
cáo chuyên đề, báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; phiếu mô tả quy trình công
nghệ (theo mẫu) và giải pháp kỹ thuật; bản đồ; bản vẽ; ảnh; băng hình, đĩa hình.
Lưu ý: Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa
mềm hoặc đĩa quang; các tư liệu điện tử không được đặt mật khẩu.
- Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).
d. Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ, Cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, Cơ quan đăng ký không
nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình, đề tài, đề
án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, dự án sản xuất thử nghiệm) cấp cơ sở thuộc phạm vi bộ, ngành
sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc
hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính ...
Thủ tục đăng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở thuộc phạm vi
bộ, ngành
a. Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
b. Cách thức thực hiện:
- Gửi hồ trực tiếp tại quan đăng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở do các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị,
chính trị xã hội chỉ định hoặc uỷ quyền.
- Hoặc gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- 01 Phiếu đăng kết quả (theo mẫu). Mỗi nhiệm vụ khoa học công nghệ phải một
Phiếu đăng ký kết quả riêng;
- 01 bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm
vụ khoa học và công nghệ;
- Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc diện đăng ký: báo cáo tổng kết, báo
cáo chuyên đề, báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; phiếu mô tả quy trình công
nghệ (theo mẫu) và giải pháp kỹ thuật; bản đồ; bản vẽ; ảnh; băng hình, đĩa hình.
Lưu ý: Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa
mềm hoặc đĩa quang; các tư liệu điện tử không được đặt mật khẩu.
- Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).
d. Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp hồ cần bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ
sơ, quan đăng thông báo bằng văn bản tới tổ chức, nhân chủ t thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đnghị bổ sung hồ sơ, quan đăng không
nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi bộ, ngành - Trang 2
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi bộ, ngành - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi bộ, ngành 9 10 386