Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đăng ký nuôi con nuôi
Tên thủ tục
hành chính

Đăng ký nuôi con nuôi

Cơ quan tiếp
nhận, giải
quyết hồ sơ

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
d) Có tư cách đạo đức tốt.
Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng
của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm
con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c nêu trên.
2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

Đối tượng giải
quyết

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành
niên;
b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ
sở chữa bệnh;
c) Đang chấp hành hình phạt tù;
d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính
mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc
hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi
dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi
phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Đăng ký nhu cầu nhận nuôi con nuôi: Công dân Việt Nam hiện
đang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng và đủ
điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm
2010 nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký
nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp Thành phố; nếu có trẻ em để
giới thiệu làm con nuôi thì Sở Tư pháp sẽ giới thiệu đến Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi trẻ em đó thường trú để xem xét, giải quyết.

Thành phần hồ Hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi lập thành 01 bộ, gồm những giấy
sơ
tờ sau:
1. Hồ sơ của người nhận con nuôi:
- Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định).
- Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị
thay thế;
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân: nếu người xin nhận con nuôi
là vợ chồng, thì phải có bản sao giấy chứng nhận kết hôn; nếu người
xin nhận con nuôi là người độc thân, thì phải có văn bản xác nhận về
tình trạng độc thân do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường
trú cấp; nếu người đó đã ly hôn, thì phải có bản sao Bản án/Quyết
định ly hôn có hiệu lực của Tòa án; nếu người đó có vợ/chồng chết,
thì phải có bản sao Giấy chứng tử của người chết;
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp và văn
bản xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện ...
Đăng ký nuôi con nuôi
Tên thủ tục
hành chính
Đăng ký nuôi con nuôi
Cơ quan tiếp
nhận, giải
quyết hồ sơ
Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
Đối tượng giải
quyết
1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
c) điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ bảo đảm việc chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
d) Có tư cách đạo đức tốt.
Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mkế nhận con riêng
của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm
con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c nêu trên.
2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:
a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành
niên;
b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ
sở chữa bệnh;
c) Đang chấp hành hình phạt tù;
d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính
mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh d của người khác; ngược đãi hoặc
hành hạ ông bà, cha m, vợ chồng, con, cháu, người công nuôi
dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành nn vi
phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Đăng nhu cầu nhận nuôi con nuôi: Công dân Việt Nam hin
đang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh nguyện vọng đủ
điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm
2010 nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng
nhu cầu nhận con nuôi với Sở pháp Thành phố; nếu trẻ em để
giới thiệu làm con nuôi thì Sở Tư pháp sẽ giới thiu đến Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi trẻ em đó thường trú để xem xét, giải quyết.
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi - Trang 2
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi 9 10 284