Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú:
1. Đăng ký thường trú:
a. Đối tượng đăng ký thường trú: Công dân có chỗ ở hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được
người cho thuê, mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
b. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐBCA(C11) ngày 01/7/2007);
- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày
01/7/2007);
- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại
khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5, Nghị định
107/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ
khẩu của mình).
* Lưu ý:
+ Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân hoặc
được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì người cho thuê,
cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý
cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và
ngày, tháng, năm.
+ Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị,
em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau
thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất
trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
c. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể:
Ngoài các giấy tờ chung có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại điểm b nêu
trên, các trường hợp dưới đây phải có thêm các giấy tờ sau:
- Người chưa thành niên nếu không đăng ký cùng cha và mẹ; cha hoặc mẹ mà đăng ký
thường trú cùng với người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha và mẹ; cha
hoặc mẹ.
- Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký
thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm
sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân
dân cấp xã. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: Họ
và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân
dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay.
- Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có công
chứng hoặc chứn...
Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú:
1. Đăng ký thường trú:
a. Đối tượng đăng thường trú: Công dân chỗ hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang. Trường hợp chỗ hợp pháp do thuê, ợn, nhờ của nhân thì phải được
người cho thuê, mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
b. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-
BCA(C11) ngày 01/7/2007);
- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01 ban hành theo s 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày
01/7/2007);
- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại
khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
- Giấy tờ, i liệu chứng minh chỗ hợp pháp theo quy định tại Điều 5, Nghị định
107/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào s hộ
khẩu của mình).
* Lưu ý:
+ Đối với trường hợp chỗ hợp pháp nhà do thuê, mượn, nhờ của nhân hoặc
được người sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì người cho thuê,
cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý
cho đăng thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi họ, tên
ngày, tháng, năm.
+ Đối với trường hợpquan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị,
em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật trú chuyển đến với nhau
thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ hợp pháp, nhưng phải xuất
trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
c. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể:
Ngoài c giấy tờ chung trong hồ đăng thường trú hướng dẫn tại điểm b nêu
trên, các trường hợp dưới đây phải có thêm các giấy tờ sau:
- Người chưa thành niên nếu không đăng cùng cha mẹ; cha hoặc mẹ đăng
thường trú cùng với người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha và mẹ; cha
hoặc mẹ.
- Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký
thường t thì quan, tổ chức đó văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm
sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân
dân cấp xã. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: Họ
tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân
dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay.
- Trẻ em khi đăng thường trú phải giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao công
chứng hoặc chứng thực).
- Người sống tại sở tôn giáo khi đăng thường t phải giấy tờ chứng minh
chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định
của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Người Việt Nam định cư nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh
sống có một trong các giấy tờ sau:
+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có đóng dấu kiểm chứng nhập
Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú - Trang 2
Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú 9 10 886