Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng:
Tên thủ tục: Đăng ký Quy chế trả lương, trả thưởng
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Mục đích:
Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp
Tài liệu cần thiết:
03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
- Công văn đăng ký (có chữ ký và đóng dấu)
- Quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng (có chữ ký và đóng dấu)
- Bản quy chế trả lương, trả thưởng (03 bản) theo mẫu Công văn số 973/LĐTBXH – CV
ngày 22/6/1998 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM hướng dẫn việc áp
dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệp
Quy trình giải quyết:
Lệ phí:
Thời gian: 15 ngày
Căn cứ pháp lý:
- Điều 64 Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung)
- Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
- Thông tư số 13/2003/TT – BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TBXH
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động
về tiền lương.
- Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động,
tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.
- Công văn số 973/LĐTBXH – CV ngày 22/6/1998 của Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội TPHCM hướng dẫn việc áp dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệpĐịa điểm
tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

...
Đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng:
Tên thủ tục: Đăng ký Quy chế trả lương, trả thưởng
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Mục đích:
Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp
Tài liệu cần thiết:
03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
- Công văn đăng ký (có chữ ký và đóng dấu)
- Quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng (có chữ ký và đóng dấu)
- Bản quy chế trả lương, trả thưởng (03 bản) theo mẫu Công văn số 973/LĐTBXH CV
ngày 22/6/1998 của Sở Lao động Thương binh hội TPHCM hướng dẫn việc áp
dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệp
Quy trình giải quyết:
Lệ phí:
Thời gian: 15 ngày
Căn cứ pháp lý:
- Điều 64 Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung)
- Nghị định số 114/2002/NĐ CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
- Thông số 13/2003/TT BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động TBXH
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ CP ngày 31/12/2002
của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động
về tiền lương.
- Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động,
tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.
- Công văn số 973/LĐTBXH CV ngày 22/6/1998 của Sở Lao động Thương binh
Xã hội TPHCM hướng dẫn việc áp dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệpĐịa điểm
tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tục đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng 9 10 237