Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5. Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và
Đà Nẵng.
- Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối
với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
- Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn hợp lệ:
+ Trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ
gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn, đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong
đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí;
+ Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn
thông báo từ chối chấp nhận đơn.
- Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công
nghiệp.
- Ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của
Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);
+ Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu);
+ Bản mô tả mạch tích hợp;
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định cấp/từ chối cấp giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.
h. Lệ phí:
- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng.
- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp
(Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký thiết kế bố trí:
+ Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức
giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không
trái với quy ...
5. Th tc đăng ký thiết kế b trí mch tích hp
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn đơn: Đơn đăng ký có th np trc tiếp hoc gi qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và
Đà Nng.
- Thm đnh hình thc đơn: Kim tra vic tuân th các quy đnh v hình thc đi
vi đơn, t đó đưa ra kết lun đơn có được coi là hp l hay không.
- Ra thông báo chp nhn/t chi chp nhn đơn hp l:
+ Trong trường hp đơn đáp ng các yêu cu ca đơn hp l, Cc S hu trí tu s
gi cho người np đơn thông báo chp nhn đơn, đng thi nêu đi tượng nêu trong
đơn có kh năng đưc cp Giy chng nhn đăng ký thiết kế b trí;
+ Trong trường hp đơn không hp l, Cc S hu trí tu s gi cho người np đơn
thông báo t chi chp nhn đơn.
- Công b đơn: Đơn được coi là hp l s được công b trên Công báo s hu
công
nghip.
- Ra quyết đnh cp/t chi cp Giy chng nhn đăng thiết kế bố trí.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca
Cc ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ B nh chp hoc b bn v thiết kế b trí (04 b);
+ Mu mch tích hp đưc sn xut theo thiết kế (04 mu);
+ Bn mô t mch tích hp;
+ Chng t np phí, l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết:
- Thm đnh hình thc: 01 tháng t ngày nhn đơn;
- Công b đơn: 02 tháng t ngày chp nhn đơn hp l;
- Cp Giy chng nhn đăng thiết kế bố trí: 03 tháng k t ngày công b đơn.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, t chc.
Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp - Trang 2
Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp 9 10 798