Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên (đối với trường hợp thay đổi nơi hành nghề công chứng hoặc bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu TP-CC-04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ................................................
Sinh ngày............/............./.............................................................................................
Nơi sinh: .........................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:...............................................................................................
Ngày cấp........../........../...................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................
Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP
ngày ........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành
nghề công chứng).
Đã được cấp thẻ công chứng viên số:……………ngày tháng năm cấp........................
Lý do cấp lại thẻ công chứng viên.................................................................................
Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu TP-CC-04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ................................................
Sinh ngày............/............./.............................................................................................
Nơi sinh: .........................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:...............................................................................................
Ngày cấp........../........../...................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................
Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP
ngày ........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi tên địa chỉ tổ chức hành
nghề công chứng).
Đã được cấp thẻ công chứng viên số:……………ngày tháng năm cấp........................
Lý do cấp lại thẻ công chứng viên.................................................................................
Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc nh nghề công chứng, thực hiện đầy đủ c
nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.
Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên (đối với trường hợp thay đổi nơi hành nghề công chứng hoặc bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên (đối với trường hợp thay đổi nơi hành nghề công chứng hoặc bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng) 9 10 606