Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BKHCN
ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi :………………….(Tên Cơ quan kiểm tra)............................................
Người nhập khẩu:...................................................................................................
Địa chỉ :..................................................................................................................
Điện thoại :......................................................................Fax:...............................
Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:
Số
Tên hàng
Đặc tính Xuất xứ,
Khối
Cửa khẩu Thời gian
TT hóa, nhãn
kỹ thuật
Nhà sản
lượng/ số
nhập
nhập khẩu
hiệu, kiểu
xuất
lượng
loại

Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: .......................................................
Hợp đồng (Contract) số :
Danh mục hàng hoá (Packing list): .....................................................................
Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập
khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: .........do Tổ
chức... ........ cấp ngày: ...... / ....... / .............. tại: ...................................................
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số : ..............................................................
do Tổ chức chứng nhận : …....... cấp ngày: ...... /....... / .............. tại: ....................
Hóa đơn (Invoice) số: .........................................................................................
Vận đơn (Bill of Lading) số: ................................................................................
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : .........................................................................
Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số: .......................................................................
Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn
chính chưa đủ nội dung theo quy định).
Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hoá nhập khẩu phù hợp với
tiêu chuẩn .................................. hoặc quy chuẩn kỹ thuật .................................
.., ngày…. tháng ….năm…200..
(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)
vào sổ đăng ký: số:...../ Cơ quan KT
Ngày…… tháng…… năm 200...
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng...
MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BKHCN
ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Kính gửi :………………….(Tên Cơ quan kiểm tra)............................................
Người nhập khẩu:...................................................................................................
Địa chỉ :..................................................................................................................
Điện thoại :......................................................................Fax:...............................
Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:
Số
TT
Tên hàng
hóa, nhãn
hiệu, kiểu
loại
Đặc tính
kỹ thuật
Xuất xứ,
Nhà sản
xuất
Khối
lượng/ số
lượng
Cửa khẩu
nhập
Thời gian
nhập khẩu
Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: .......................................................
Hợp đồng (Contract) số :
Danh mục hàng hoá (Packing list): .....................................................................
Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập
khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: .........do Tổ
chức... ........ cấp ngày: ...... / ....... / .............. tại: ...................................................
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số : ..............................................................
do Tổ chức chứng nhận : …....... cấp ngày: ...... /....... / .............. tại: ....................
Hóa đơn (Invoice) số: .........................................................................................
Vận đơn (Bill of Lading) số: ................................................................................
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : .........................................................................
Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số: .......................................................................
Ảnh hoặc bản tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn
chính chưa đủ nội dung theo quy định).
Chúng tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm hàng h nhập khẩu phù hợp với
tiêu chuẩn .................................. hoặc quy chuẩn kỹ thuật .................................
.., ngày…. tháng ….năm…200..
(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)
vào sổ đăng ký: số:...../ Cơ quan KT (NGƯỜI NHẬP KHẨU)
Ngày…… tháng…… năm 200... ( ký tên, đóng dấu)
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)
Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 9 10 322