Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thẩm định quyết định đầu tư dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước (không có xây lắp) nhóm B, C

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
CHỦ ĐẦU TƯ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số:

.........., ngày......... tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
_________

Kính gửi:
Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung
chính sau:
1. Tên dự án:
2. Chủ đầu tư:
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn
lập dự án):
4. Chủ nhiệm lập dự án:
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
7. Địa điểm xây dựng:
8. Diện tích sử dụng đất:
9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
10. Loại, cấp công trình:
11. Thiết bị công nghệ (nếu có):
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí thiết bị:
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:
14. Nguồn vốn đầu tư:
15. Hình thức quản lý dự án:
16. Thời gian thực hiện dự án:
17. Các nội dung khác:
18. Kết luận:
Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.
Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: g.x.d

...
Mẫu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
CHỦ ĐẦU TƯ
______
Số:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
.........., ngày......... tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
_________
Kính gửi:
Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản d án đầu y dựng
công trình;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Chủ đầu trình thẩm định dự án đầu y dựng công trình với các nội dung
chính sau:
1. Tên dự án:
2. Chủ đầu tư:
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: T chc tư vn lp thiết kế cơ s (nếu khác vi t chc tư vn
lp d án):
4. Chủ nhiệm lập dự án:
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
7. Địa điểm xây dựng:
8. Diện tích sử dụng đất:
9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
10. Loại, cấp công trình:
11. Thiết bị công nghệ (nếu có):
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
13. Tổng mức đầu tư của dự án:
Thủ tục thẩm định quyết định đầu tư dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước (không có xây lắp) nhóm B, C - Trang 2
Thủ tục thẩm định quyết định đầu tư dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước (không có xây lắp) nhóm B, C - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục thẩm định quyết định đầu tư dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước (không có xây lắp) nhóm B, C 9 10 528