Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần (Bổ sung thay đổi
ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại
diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:
1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký
kinh doanh;
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung,
thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản
13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
phải có chứng chỉ hành nghề).
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký
kinh doanh;
+ Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty
chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nội.)
3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký
kinh doanh;
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký
kinh doanh;
+ Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ
(đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ);
+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định,
thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không
thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.
5. Hồ sơ đăng ký tha...
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Thủ tục thay đổi nội dung Đăng kinh doanh của Công ty Cổ phần (Bổ sung thay đổi
ngành nghề, thay đổi trsở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại
diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:
1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
kinh doanh;
+ Văn bảnc nhận vốn pháp đnh của cơ quan thẩm quyền ối với trường hợp bổ sung,
thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản
13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
phải có chứng chỉ hành nghề).
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
kinh doanh;
+ Bản sao Điều lệ đã sửa đổi danh sách cđông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty
chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nội.)
3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
kinh doanh;
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh;
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần - Trang 2
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần 9 10 655