Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên. (Bổ
sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay
đổi người đại diện theo pháp luật …) bao gồm:
1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung,
thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản
13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
phải có chứng chỉ hành nghề).
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Bản sao danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được
tổ chức quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ đã sửa đổi của
Công ty;
3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
Không thực hiện giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH 1 TV
5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Trường hợp Chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các
bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo

của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty nhất trí về việc thay đổi người
đại diện theo pháp luật của công ty.
6. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của
Toà án:
Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công
chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lự...
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục thay đổi nội dung Đăng kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên. (Bổ
sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay
đổi người đại diện theo pháp luật …) bao gồm:
1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan thẩm quyền ối với trường hợp bổ sung,
thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
+ Bản sao hợp lệ (bản sao công chứng hoặc chứng thực của quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản
13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
phải có chứng chỉ hành nghề).
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Bản sao danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được
tổ chức quản theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ đã sửa đổi của
Công ty;
3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
Không thực hiện giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH 1 TV
5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
+ Trường hợp Chủ tịch ng ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các
bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối tên vào thông báo
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên - Trang 2
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên 9 10 801