Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất
nghiệp
Tên thủ tục

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất
nghiệp

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định, nộp
cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.
2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ
điều kiện thì in xác nhận thời gian đóng BHTN trên sổ BHXH (tờ
rời)

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng 1. Thành phần hồ sơ
hồ sơ
- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS)
- Lập 02 bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu
D02-TS)
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng
- Sổ BHXH.
- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH Tỉnh

Kết quả thực hiện thủ Sổ BHXH
tục hành chính
Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện Không
thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
- Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về
BHTN.
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám
đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu
BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

...
Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất
nghiệp
Tên thủ tục Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất
nghiệp
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ theo quy định, nộp
cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.
2. Bước 2: quan BHXH thực hiện kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ
điều kiện thì in xác nhận thời gian đóng BHTN trên sổ BHXH (tờ
rời)
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng
hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS)
- Lập 02 bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu
D02-TS)
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng
- Sổ BHXH.
- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh
Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính
Sổ BHXH
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện
thực hiện
Không
Cơ sở pháp lý - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
- Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về
BHTN.
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao
Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp - Trang 2
Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 10 453