Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động
* Đối với viên chức:
Căn cứ vào Điều 25 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ
quy định về việc áp dụng luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện
chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.
Căn cứ vào Nghị định 35/2005/NĐ-CP Ngày 17 Tháng 03 năm 2005 của Chính phủ Về việc xử
lý kỷ luật cán bộ, công chức thì:
I. Đối tượng bị xử lý vi phạm kỉ luật
1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 8, 9 và Điều 10 của
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
2. Vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 18, 19 và Điều 20
của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án tuyên là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn
bản về hành vi vi phạm pháp luật.
II. Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật
1. Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật được cấp có thẩm
quyền yêu cầu làm bản kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật
gửi cấp quản lý trực tiếp trước 05 ngày làm việc, tính đến ngày họp Hội đồng kỷ luật.
2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng kỷ luật, tổ chức họp kiểm điểm và
biểu quyết hình thức kỷ luật.
3. Sau khi Hội đồng kỷ luật họp, trong thời hạn 05 ngày làm việc Hội đồng kỷ luật phải tổng hợp
kết quả, hồ sơ kỷ luật gửi đến cấp có thẩm quyền để xem xét ra quyết định kỷ luậ
* Đối với người lao động theo hợp đồng
Căn cứ vào Bộ luật lao động và Nghị định số 41-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/7/1995 quy
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động và kr luật lao động về trách nhiệm
vật chất
I. Đối tượng bị xử lý kỷ luật
Có hành vi vi phạm nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể (nếu có) cụ thể vi phạm
các vấn đề về:
1. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, thời
giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần; ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng
năm, nghỉ về việc riêng; số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm;

2. Trật tự trong doanh nghiệp: Phạm vi làm việc, đi lại; giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ
gìn trật tự chung;
3. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: Việc chấp hành những biện pháp bảo đảm
an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngăn ng...
Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động
* Đối với viên chức:
Căn cứ vào Điều 25 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ
quy định về việc áp dụng luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện
chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.
Căn cứ vào Nghị định 35/2005/NĐ-CP Ngày 17 Tháng 03 năm 2005 của Chính phủ Về việc xử
lý kỷ luật cán bộ, công chức thì:
I. Đối tượng bị xử lý vi phạm kỉ luật
1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 8, 9 và Điều 10 của
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
2. Vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 18, 19 và Điều 20
của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án tuyên là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn
bản về hành vi vi phạm pháp luật.
II. Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật
1. Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật được cấp có thẩm
quyền yêu cầu làm bản kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật
gửi cấp quản lý trực tiếp trước 05 ngày làm việc, tính đến ngày họp Hội đồng kỷ luật.
2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng kỷ luật, tổ chức họp kiểm điểm và
biểu quyết hình thức kỷ luật.
3. Sau khi Hội đồng kỷ luật họp, trong thời hạn 05 ngày làm việc Hội đồng kỷ luật phải tổng hợp
kết quả, hồ sơ kỷ luật gửi đến cấp có thẩm quyền để xem xét ra quyết định kỷ luậ
* Đối với người lao động theo hợp đồng
Căn cứ vào Bộ luật lao động và Nghị định số 41-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/7/1995 quy
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động và kr luật lao động về trách nhiệm
vật chất
I. Đối tượng bị xử lý kỷ luật
Có hành vi vi phạm nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể (nếu có) cụ thể vi phạm
các vấn đề về:
1. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, thời
giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần; ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng
năm, nghỉ về việc riêng; số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm;
Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động - Trang 2
Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động 9 10 972