Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với bệnh binh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 6-BB2
.........................
HỘI ĐỒNG GIÁM
ĐỊNH Y KHOA
Số........../.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
... ngày.... tháng... năm

B I Ê N B ẢN GIÁM ĐỊNH B Ệ NH T ẬT
Hội đồng giám định Y khoa
Họp ngày …………………… tại …………………………… để giám định bệnh tật đối
với đồng chí:…………………………………….. Năm sinh………………
Nguyên quán: ………………………………………………………
Trú quán:
Cấp bậc: ……………………..…. Chức vụ………………………….
Đơn vị đang công tác:
Ngày nhập ngũ:……………………. Ngày xuất ngũ:
Theo giấy chứng nhận bệnh tật số: ……….. …ngày……tháng…..…năm
của
Tình trạng bệnh tật:
Kết quả khám
Kết luận
Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7
năm 1995 của Liên bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng
chí:………………………… có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là: ……..%
(bằng chữ:…………………………………………………..……….…………… %)
Uỷ viên

Uỷ viên thường trực

Chủ tịch Hội đồng

...
Mu s 6-BB2
.........................
HỘI ĐỒNG GIÁM
ĐỊNH Y KHOA
S........../.........
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
... ngày.... tháng... năm
BIÊN BN GIÁM ĐNH BNH TT
Hội đồng giám định Y khoa
Họp ngày …………………… tại …………………………… để giám định bnh tật đối
với đồng chí:…………………………………….. Năm sinh………………
Nguyên quán: ………………………………………………………
Trú quán:
Cp bậc: ……………………..…. Chức vụ………………………….
Đơn vị đang công tác:
Ngày nhp ngũ:……………………. Ngày xut ngũ:
Theo giy chng nhn bnh tt số: ……….. …ngày……tháng…..…năm
ca
Tình trng bnh tt:
Kết qu khám
Kết lun
Theo tiêu chun bnh tật quy định tại Thông tư Liên Bộ s 12/TT-LB ngày 26 tháng 7
năm 1995 của Liên b Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng
chí:………………………… có t l suy gim khả năng lao động do bnh tật là: ……..%
(bng chữ:…………………………………………………..……….…………… %)
U viên
Uỷ viên thường trc
Ch tch Hội đồng
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với bệnh binh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với bệnh binh 9 10 715