Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu số 2-TKN1
BAN.............................
Số:......../

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày..... tháng... năm 200...
Q U Y Ế T Đ ỊN H C Ô N G N H Ậ N

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày
Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945
(cán bộ thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương)
- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29
tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số…../2006/TT-BLĐTBXH ngày…..tháng…năm 2006 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội;
- Theo đề nghị của Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận đồng chí :............………..................... Bí danh..…….……
Năm sinh:...............................................................................................
Nguyên quán: ....................................................................................................
Trú quán:...............................................................................................................
Chức vụ khi nghỉ hưu: ........................................................................................
Cơ quan, đơn vị khi nghỉ hưu:.............................................................................
Đồng chí ................................................. đã có thời gian hoạt động cách mạng từ ngày ...........
tháng ......... năm 1945
Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ ngày…… tháng……. năm 1945 đến trước Tổng khởi
nghĩa 19 tháng Tám năm 1945........…….............................………...
…………………………………………………………………………………………………
được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945
đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.
Điều 2. …………………………………… và đồng chí…………………… chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này.
TM.BAN ĐẢNG (ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ
ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu.

...
Mu s 2-TKN1
BAN.............................
S:......../
ĐẢNG CNG SN VIT NAM
......., ngày..... tháng... năm 200...
QUYT ĐNH CÔNG NHN
Người hoạt động cách mng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày
Tng khi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945
(cán b thuc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương)
- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công vi cách mng s 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29
tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính ph;
- Căn cứ Thông tư số…../2006/TT-BLĐTBXH ngày…..tháng…năm 2006 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hi;
- Theo đề ngh ca V T chc Cán b,
QUYT ĐNH
Điu 1. Công nhận đồng chí :............………..................... Bí danh..…….……
Năm sinh:...............................................................................................
Nguyên quán: ....................................................................................................
Trú quán:...............................................................................................................
Chc v khi nghỉ hưu: ........................................................................................
Cơ quan, đơn vị khi nghỉ hưu:.............................................................................
Đồng chí ................................................. đã có thi gian hoạt động cách mng t ngày ...........
tháng ......... năm 1945
Chc v hoạt động cách mng thi gian từ ngày…… tháng……. năm 1945 đến trước Tng khi
nghĩa 19 tháng Tám năm 1945........…….............................………...
…………………………………………………………………………………………………
được hưởng tr cấp ưu đãi đối vi cán b hoạt động cách mng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945
đến trước Tng khi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.
Điu 2. …………………………………… và đồng chí…………………… chịu trách nhim
thi hành quyết định này.
TM.BAN ĐẢNG (ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG B)
(Ghi rõ h tên, chc v
ký tên, đóng dấu)
Nơi nhn :
- Như điều 2;
- Lưu.
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương) 9 10 297