Ktl-icon-tai-lieu

tiếng hàn

Được đăng lên bởi Loc Nguyen Huynh
Số trang: 191 trang   |   Lượt xem: 2602 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Hàn Ngữ Kanata

Tác giả : Lê Huy Khoa

Toång hôïp & bieân dòch:
Leâ Huy Khoa

Ngöõ phaùp cô baûn
TIEÁNG HAØN
???
?? ??

1

Trường Hàn Ngữ Kanata

Tác giả : Lê Huy Khoa

Muïc luïc
Chöông

I: Trôï töø - ??

DANH TÖØ ?/?..................................................................................................10
Danh töø ?/?11
Danh töø ?12
Danh töø ?/?13
Danh töø ?14
Danh töø ??15
Danh töø ??16
Danh töø ?17
Danh töø + ?/?, Danh töø + ??, (?)?..................................................................18
Danh töø + ?, ??, ??, ?......................................................................................18
Danh töø + ???, + ???,
+ ????, + ???? 20
Danh töø + ??... Danh töø + ??
Danh töø + ??... Danh töø + ??.........................................................................21
Danh töø + (?)?.................................................................................................22
Danh töø + (?)?.................................................................................................23
Danh töø ??24
Danh töø (?)? 25

A. Thoâ keát thuùc caâu
???........................................................................................................28
Danh töø ???28
Danh töø ???? 29
Tính töø, ñoäng töø ?/???...................................................................................30
Tính töø, ñoäng töø + ?/????...............................................................................31
Danh töø + ??/ ???............................................................................................32
2

Trường Hàn Ngữ Kanata
Tác giả : Lê Huy Khoa
Ñoäng töø + (?)???..............................................................................................33
Ñoäng töø + (?)??(?)?..........................................................................................34
Ñoäng töø + (?)???!.............................................................................................35
Ñoäng töø + ?(?)?
Danh töø + (?) ?(?)?..........................................................................................36
Ñoäng töø + (?)? ???
Danh töø + ? ???...............................................................................................37
Ñoäng töø + (?)? ?(?)..........................................................................................38
Ñoäng töø + ??(?)
Danh töø + (?) ??(?)..........................................................................................39
Ñoäng töø, tính tö...
Trường Hàn Ngữ Kanata Tác giả : Lê Huy Khoa
Toång hôïp & bieân dòch:
Leâ Huy Khoa
Ngöõ phaùp cô baûn
TIEÁNG HAØN
???
?? ??
1
tiếng hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng hàn - Người đăng: Loc Nguyen Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
191 Vietnamese
tiếng hàn 9 10 960