Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủvề quản
lý chất lượng công trình xây dựng)
Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc
chủ quản lý sử dụng công trình
………………………………….
………………………………….
Công trình ……………………..
…………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........

BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi :

(tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)

1. Tên công trình, vị trí xây dựng:
2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:
a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: …. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
…………………….......................
b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
c) Nhà thầu thi công xây dựng : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : ………….(ghi tên tổ chức, cá nhân)
3. Mô tả nội dung sự cố:
Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................
4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:
a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ...............…..........................
.....................................................................................................................
b) Về nguyên nhân sự cố: ………………………………............................

5. Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………….......................

Nơi nhận :

NGƯỜI BÁO CÁO*
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Như trên;
- Lưu

* Ghi chú:
a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;
b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng,
vận hành, khai thác

...
Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủvề quản
lý chất lượng công trình xây dựng)
Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc
chủ quản lý sử dụng công trình
………………………………….
………………………………….
Công trình ……………………..
…………………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........
BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi : (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)
1. Tên công trình, vị trí xây dựng:
2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:
a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: …. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
…………………….......................
b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
c) Nhà thầu thi công xây dựng : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : ………….(ghi tên tổ chức, cá nhân)
3. Mô tả nội dung sự cố:
Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................
4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:
a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ...............…..........................
.....................................................................................................................
b) Về nguyên nhân sự cố: ………………………………............................
Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng. - Trang 2
Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng. 9 10 375