Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước và mạng lưới công trình.

Được đăng lên bởi ngoquangdat89
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCXD .............

______________________________________________________________
CÊp níc - M¹ng líi ®êng èng vµ c«ng tr×nh Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Water Supply - Distribution System and Facilities Design Standard

1.

ChØ dÉn chung

1.1.

Tiªu chuÈn nµy ®îc ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o
më réng c¸c hÖ thèng cÊp níc ®« thÞ, c¸c ®iÓm d©n c n«ng th«n vµ
c¸c khu c«ng nghiÖp.
Ghi chó: 1- Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cÊp níc cßn ph¶i tu©n theo c¸c

tiªu chuÈn cã liªn quan kh¸c ®· ®îc Nhµ níc ban hµnh.
2- Tiªu chuÈn vÒ cÊp níc ch÷a ch¸y lÊy theo TCVN 2622-1995.

1.2.

Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp níc cho mét ®èi tîng cÇn ph¶i:
- XÐt vÊn ®Ò b¶o vÖ vµ sö dông tæng hîp c¸c nguån níc, phèi
hîp c¸c ®iÓm tiªu thô níc vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t¬ng lai,
®ång thêi ph¶i dùa vµo s¬ ®å cÊp níc cña quy ho¹ch vïng, s¬
®å quy ho¹ch chung vµ ®å ¸n thiÕt kÕ x©y dùng c¸c ®iÓm d©n
c vµ khu c«ng nghiÖp;
- Phèi hîp víi viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t níc.

1.3.

HÖ thèng cÊp níc ®îc chia lµm 3 lo¹i, theo bËc tin cËy cÊp níc, lÊy
theo b¶ng 1.1.

1.4.

Khi lËp s¬ ®å cÊp níc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i c©n b»ng lîng sö dông níc bªn trong xÝ nghiÖp. §Ó tiÕt kiÖm níc nguån vµ
tr¸nh sù nhiÔm bÈn c¸c nguån níc, nÕu ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt cho
phÐp khi lµm l¹nh c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ngng tô níc vµ c¸c
s¶n phÈm c«ng nghÖ nãi chung ph¶i ¸p dông s¬ ®å lµm nguéi níc
b»ng kh«ng khÝ hoÆc níc ®Ó tuÇn hoµn l¹i.
Khi sö dông trùc tiÕp níc nguån ®Ó lµm nguéi sau ®ã l¹i x¶ trë l¹i
nguån ph¶i dùa theo c¬ së kinh tÕ kü thuËt vµ ®îc sù tho¶ thuËn cña
c¬ quan qu¶n lý vµ b¶o vÖ nguån níc.

1.5.

Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp níc cho mét ®èi tîng ph¶i chän ®îc c«ng
nghÖ thÝch hîp vÒ kü thuËt, kinh tÕ, ®iÒu kiÖn vÖ sinh cña c¸c c«ng
tr×nh, kh¶ n¨ng sö dông tiÕp c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã, kh¶ n¨ng ¸p dông
c¸c thiÕt bÞ vµ kü thuËt tiªn tiÕn.

1.6.

HÖ thèng cÊp níc ph¶i ®¶m b¶o cho m¹ng líi vµ c¸c c«ng tr×nh lµm
viÖc kinh tÕ trong thêi kú dù tÝnh còng nh trong nh÷ng chÕ ®é dïng
níc ®Æc trng.

1.7.

Ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ®a vµo sö dông ®êng èng, m¹ng líi vµ c«ng
tr×nh theo tõng ®ît x©y dùng. §ång thêi cÇn dù kiÕn kh¶ n¨ng më
réng hÖ thèng vµ c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu so víi c«ng suÊt tÝnh to¸n.

1.8.

Kh«ng ®îc phÐp thiÕt kÕ c«ng tr×nh dù phßng chØ ®Ó lµm viÖc khi cã
sù cè.

1

TCXD .............

______________________________________________________________
1.9.

Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp níc sinh ho¹t vµ hÖ thèng cÊp níc sinh ho¹t
- s¶n xuÊt hçn hîp, ph¶i dù kiÕn vïng b¶o vÖ vÖ sinh theo qu...
TCXD .............
______________________________________________________________
CÊp níc - M¹ng líi ®êng èng vµ c«ng tr×nh -
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Water Supply - Distribution System and Facilities -
Design Standard
1.
ChØ dÉn chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy ®îc ¸p dông ®Ó thiÕt x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o
réng c¸c thèng cÊp níc ®« thÞ, c¸c ®iÓm d©n c n«ng th«n vµ
c¸c khu c«ng nghiÖp.
Ghi chó: 1- Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cÊp níc cßn ph¶i tu©n theo c¸c
tiªu chuÈn cã liªn quan kh¸c ®· ®îc Nhµ níc ban hµnh.
2- Tiªu chuÈn vÒ cÊp níc ch÷a ch¸y lÊy theo TCVN 2622-1995.
1.2. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp níc cho mét ®èi tîng cÇn ph¶i:
- XÐt vÊn ®Ò b¶o dông tæng hîp c¸c nguån níc, phèi
hîp c¸c ®iÓm tiªu thô níc vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t¬ng lai,
®ång thêi ph¶i dùa vµo ®å cÊp níc cña quy ho¹ch vïng,
®å quy ho¹ch chung ®å ¸n thiÕt x©y dùng c¸c ®iÓm d©n
c vµ khu c«ng nghiÖp;
- Phèi hîp víi viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t níc.
1.3. thèng cÊp níc ®îc chia lµm 3 lo¹i, theo bËc tin cËy cÊp níc, lÊy
theo b¶ng 1.1.
1.4. Khi lËp s¬ ®å cÊp níc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i c©n b»ng l-
îng dông níc bªn trong nghiÖp. §Ó tiÕt kiÖm níc nguån
tr¸nh sù nhiÔm bÈn c¸c nguån níc, nÕu ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt cho
phÐp khi lµm l¹nh c¸c m¸y mãc, thiÕt s¶n xuÊt, ngng tô níc c¸c
s¶n phÈm c«ng nghÖ nãi chung ph¶i ¸p dông ®å lµm nguéi níc
b»ng kh«ng khÝ hoÆc níc ®Ó tuÇn hoµn l¹i.
Khi dông trùc tiÕp níc nguån ®Ó lµm nguéi sau ®ã l¹i t l¹i
nguån ph¶i dùa theo kinh thuËt ®îc tho¶ thuËn cña
c¬ quan qu¶n lý vµ b¶o vÖ nguån níc.
1.5. Khi thiÕt thèng cÊp níc cho mét ®èi tîng ph¶i chän ®îc c«ng
nghÖ thÝch p thuËt, kinh tÕ, ®iÒu kiÖn sinh cña c¸c c«ng
tr×nh, kh¶ n¨ng sö dông tiÕp c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã, kh¶ n¨ng ¸p dông
c¸c thiÕt bÞ vµ kü thuËt tiªn tiÕn.
1.6. thèng cÊp níc ph¶i ®¶m b¶o cho m¹ng líi c¸c c«ng tr×nh lµm
viÖc kinh trong thêi tÝnh còng nh trong nh÷ng chÕ ®é dïng
níc ®Æc trng.
1.7. Ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ®a vµo dông ®êng èng, m¹ng líi c«ng
tr×nh theo tõng ®ît x©y dùng. §ång thêi cÇn kiÕn k n¨ng
réng hÖ thèng vµ c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu so víi c«ng suÊt tÝnh to¸n.
1.8. Kh«ng ®îc phÐp thiÕt c«ng tr×nh phßng chØ ®Ó lµm viÖc khi cã
sù cè.
1
Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước và mạng lưới công trình. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước và mạng lưới công trình. - Người đăng: ngoquangdat89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước và mạng lưới công trình. 9 10 364