Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cá nhân mẫu 1b

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU CHỨNG NHẬN TỜ KHAI CÁ NHÂN:
Chứng nhận Ông (bà)....... là người đang cư trú tại địa phương...... hoặc đang công tác tại cơ
quan...... (ghi rõ phường, quận, thành phố hoặc ghi rõ cơ quan thuộc Bộ, ngành chủ quản).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày..... tháng...... năm 199
MẪU 1B
TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU TẠI CHIẾN TRƯỜNG B, C, K TRONG THỜI KỲ
CHỐNG MỸ KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG VÀ QUÂN
NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐẢNG CỬ Ở LẠI MIỀN NAM HOẠT ĐỘNG SAU HIỆP ĐỊNH
GIƠNEVƠ NĂM 1954
Họ và tên:

Nam (Nữ) năm sinh

(1)

Bí danh: (2)
Quê quán: (3)
Trú quán: (4)
Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ, hoặc làm công việc gì ở đâu: (5)
Là:....... (6)....... của Ông (bà).....(7)...... đi B, C, K hoặc được Đảng cử ở lại miền
Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ.
Ngày tháng năm Ông (bà) đi chiến trường B, C, K (đối với người đi B, C, K)
Họ và tên bố, mẹ ....................................... năm sinh ....................

(8)

(9)

Họ và tên vợ hoặc chồng ........................... năm sinh .................... (10)
Họ và tên con (nếu có) .............................. năm sinh .................... (11)
Đơn vị trước khi đi chiến trường:
Lý do khi đi chiến trường gia đình chưa được hưởng chế độ trợ cấp:

(12)
(13)

........................................................................................................
Đơn vị Ông (bà).... công tác khi được cử ở lại MN hoạt động (đối với người Đảng cử ở lại):
(14)

Địa bàn hoạt động đầu tiên khi được cử ở lại:
(15)
Cơ quan, đơn vị cử ở lại miền Nam:
(16)
Trong thời gian công tác ở chiến trường có ra Bắc ngày... tháng... năm, số tháng ở miền Bắc? Khi
ở miền Bắc có gia đình chưa; thân nhân ở miền Bắc có được hưởng chế độ nào không, thời gian ở
miền Bắc hưởng lương hay hưởng chế độ nào...v.v, ngày tháng năm trở lại chiến trường ..........
(17)
THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở
CHIẾN TRƯỜNG B, C, K (18)
Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Số tháng
Đơn vị, chiến trường
Cấp bậc, chức vụ
Mức lương
Cộng số tháng được hưởng chế độ 1 lần:
Mức hưởng:
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật.
Cơ quan, chính quyền địa phương xác nhận
(Nội dung xác nhận theo mẫu)
(Ký tên, đóng dấu)
Người khai ký
(Ghi rõ họ tên)

Giải thích một số nội dung kê khai:
+ Từ 1 đến 5: ghi theo tên tuổi nơi ở, chức vụ công tác hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu, nghỉ mất
sức, nghỉ bệnh binh, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xuất ...
MẪU CHỨNG NHẬN TỜ KHAI CÁ NHÂN:
Chứng nhận Ông (bà)....... là người đang trú tại địa phương...... hoặc đang công tác tại
quan...... (ghi rõ phường, quận, thành phố hoặc ghi rõ cơ quan thuộc Bộ, ngành chủ quản).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày..... tháng...... năm 199
MẪU 1B
TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU TẠI CHIẾN TRƯỜNG B, C, K TRONG THỜI KỲ
CHỐNG MỸ KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG VÀ QUÂN
NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐẢNG CỬ Ở LẠI MIỀN NAM HOẠT ĐỘNG SAU HIỆP ĐỊNH
GIƠNEVƠ NĂM 1954
Họ và tên: Nam (Nữ) năm sinh (1)
Bí danh: (2)
Quê quán: (3)
Trú quán: (4)
Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ, hoặc làm công việc gì ở đâu: (5)
Là:....... (6)....... của Ông (bà).....(7)...... đi B, C, K hoặc được Đảng cử ở lại miền
Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ.
Ngày tháng năm Ông (bà) đi chiến trường B, C, K (đối với người đi B, C, K) (8)
Họ và tên bố, mẹ ....................................... năm sinh .................... (9)
Họ và tên vợ hoặc chồng ........................... năm sinh .................... (10)
Họ và tên con (nếu có) .............................. năm sinh .................... (11)
Đơn vị trước khi đi chiến trường: (12)
Lý do khi đi chiến trường gia đình chưa được hưởng chế độ trợ cấp: (13)
........................................................................................................
Đơn vị Ông (bà).... công tác khi được cử ở lại MN hoạt động (đối với người Đảng cử ở lại):
(14)
Tờ khai cá nhân mẫu 1b - Trang 2
Tờ khai cá nhân mẫu 1b - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai cá nhân mẫu 1b 9 10 689