Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cấp CMND

Được đăng lên bởi nguyen-huu-tai1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Maãu CM3b
Theo höôùng daãn soá 12 /HD-CATP(PC13)
Ngaøy 10 /05/2007 cuûa Giaùm Ñoác CATP

AÛnh
3x4
(Aûnh soá 1)

C NG HOØA XAÕ H I CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp-Töï do-Haïnh phuùc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TÔØ KHAI ÑEÀ NGHÒ
CAÁP MÔÙI (LAÀN ÑAÀU), CAÁP LAÏI (DO BÒ MAÁT) CHÖÙNG MINH NHAÂN DAÂN

Hoï vaø teân (vieát baèng chöõ in hoa):…………………………… ………………… Nam,nöõ
Teân goïi khaùc: ………………………………………………………………………………
- Sinh ngaøy…… thaùng……naêm …… Nguyeân quaùn : ………………………………………………………
- Nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù: ………………………………………………………………………………
- Soå hoä khaåu soá : ………………………………………trang soá : ……………
- Nôi ôû hieän nay : ……………………………………………………… ………………… ……………………
- Hoï teân cha : ……………………………………………………………………………………..………………
- Hoï teân meï : ………………………………………………………………………………………………………
- Hoï teân vôï/choàng: ………………………………………………………………………………………………
Ñeà nghò ñöôïc caáp CMND :
- Caáp môùi: Lyù do…………………………………………………………………………………………………
- Caáp laïi : Toâi ñaõ maát CMND soá: ………………………… Maát laàn thöù: ……
+ Nôi thöôøng truù ñöôïc ghi treân CMND bò maát (ghi ñuû soá nhaø, aáp, khu phoá, xaõ, phöôøng huyeän, tænh)
………………………………………………………………………………………………………………………
+ Lyù do maát: ……………………………………………………………………………………………………
Toâi noäp keøm 2 aûnh maøu (3cmx4cm) aûnh môùi chuïp ñuùng theo quy caùch.
Toââi cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät.

(coù ñoùng daáu giaùp lai)

TRÖÔÛNG COÂNG AN PHÖÔØNG (XAÕ, THÒ TRAÁN) NÔI THÖÔØNG TRUÙ

Xaùc nhaän
Hoï teân;ngaøy, thaùng, naêm sinh vaø aûnh treân laø ñuùng moät ngöôøi,
hieän ÑKHK thöôøng truù taïi ñòa phöông.

Ngaøy……thaùng…… naêm 200…
Ngöôøi töï khai
( Kyù ghi roõ hoï teân )

Vaøo soå soá: ……………… ngaøy…… /…… / 200…
(kyù teân, ñoùng daáu)

BOÄ PHAÄN CAÁP CMND
Ñaõ nhaän 2 aûnh ñuùng vôùi aûnh trong tôø khai.

Ngaøy…… thaùng…… naêm 200…
Caùn boä kieåm tra
(Kyù, ghi roõ hoï teân )

QUY CAÙCH AÛNH LAØM CMND.
Aûnh maøu 3cm x 4cm treân loaïi giaáy laùng (thoâng thöôøng)
phoâng neàn maøu saùng(xanh döông nhaït hoaëc traéng), ñaàu ñeå
traàn, maët nhìn thaúng, khoâng mang kính, toùc caét goïn nhìn roõ
hai tai, traùn, trang phuïc nghieâm tuùc, lòch söï.
AÛnh môùi chuïp (khoâng quaù moät naêm tính ñeán ngaøy noäp hoà sô)

AÛnh
3x4
(Aûnh soá 2)

AÛnh
3x4
(Aûnh soá 3)

I. KEÁT QUAÛ XAÙC MINH CUÛA PHOØNG HOÀ SÔ CAÛNH SAÙT
Qua tra cöùu trong taøng thö caên cöôùc coâng daân chuùng toâi thaáy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
CNG HOØA XAÕ HI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp-Töï do-Haïnh phuùc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TÔØ KHAI ÑEÀ NGHÒ
CAÁP MÔÙI (LAÀN ÑAÀU), CAÁP LAÏI (DO BÒ MAÁT) CHÖÙNG MINH NHAÂN DAÂN
Hoï vaø teân (vieát baèng chöõ in hoa):…………………………… ………………… Nam,nöõ
Teân goïi khaùc: ………………………………………………………………………………
- Sinh ngaøy…… thaùng……naêm Nguyeân quaùn : ………………………………………………………
- Nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù: ………………………………………………………………………………
- Soå hoä khaåu soá :…………………………………trang soá : ……………
- Nôi ôû hieän nay : ……………………………………………………… ………………… ……………………
- Hoï teân cha : ……………………………………………………………………………………..………………
- Hoï teân meï : ………………………………………………………………………………………………………
- Hoï teân vôï/choàng: ……………………………………………………………………………………………
Ñeà nghò ñöôïc caáp CMND :
- Caáp môùi: Lyù do………………………………………………………………………………………………
- Caáp laïi : Toâi ñaõ maát CMND soá: ………………………… Maát laàn thöù: ……
+ Nôi thöôøng truù ñöôïc ghi treân CMND maát (ghi ñuû soá nhaø, aáp, khu phoá, xaõ, phöôøng huyeän, tænh)
……………………………………………………………………………………………………………………
+ Lyù do maát: …………………………………………………………………………………………………
Toâi noäp keøm 2 aûnh maøu (3cmx4cm) aûnh môùi chuïp ñuùng theo quy caùch.
Toââi cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät.
TRÖÔÛNG COÂNG AN PHÖÔØNG (XAÕ, THÒ TRAÁN) NÔI THÖÔØNG TRUÙ
Xaùc nhaän
Hoï teân;ngaøy, thaùng, naêm sinh vaø aûnh treân laø ñuùng moät ngöôøi,
hieän ÑKHK thöôøng truù taïi ñòa phöông.
Vaøo soå soá: ……………… ngaøy…… /…… / 200
(kyù teân, ñoùng daáu)
Ngaøy……thaùng…… naêm 200
Ngöôøi töï khai
( Kyù ghi roõ hoï teân )
AÛnh
3x4
(Aûnh soá 1)
(coù ñoùng daáu giaùp lai)
BOÄ PHAÄN CAÁP CMND
Ñaõ nhaän 2 aûnh ñuùng vôùi aûnh trong tôø khai.
Ngaøy…… thaùng…… naêm 200
Caùn boä kieåm tra
(Kyù, ghi roõ hoï teân )
QUY CAÙCH AÛNH LAØM CMND.
Aûnh maøu 3cm x 4cm treân loaïi giaáy laùng (thoâng thöôøng)
phoâng neàn maøu saùng(xanh döông nhaït hoaëc traéng), ñaàu ñeå
traàn, maët nhìn thaúng, khoâng mang kính, toùc caét goïn nhìn roõ
hai tai, traùn, trang phuïc nghieâm tuùc, lòch söï.
AÛnh môùi chuïp (khoâng quaù moät naêm tính ñeán ngaøy noäp hoà sô)
AÛnh
3x4
(Aûnh soá 2)
AÛnh
3x4
(Aûnh soá 3)
Maã
u CM
3b
Theo höôùng daãn soá 12 /HD-CATP(PC13)
Ngaøy 10 /05/2007 cuûa Giaùm Ñoác CATP
Tờ khai cấp CMND - Trang 2
Tờ khai cấp CMND - Người đăng: nguyen-huu-tai1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai cấp CMND 9 10 93