Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố........................................................................................

(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

Trung tâm hỗ trợ kết hôn:...........................................................................................................
Được
thành
lập
theo
Quyết
định
số:...............................ngày................tháng...............năm.....................của.................................
Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................
Họ và tên người đứng đầu Trung tâm:.........................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................

Mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3

Nội dung hoạt động của Trung tâm:............................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh/thành phố..........................................................................cấp Giấy
đăng ký hoạt động cho Trung tâm chúng tôi.
Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ
kết hôn có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Làm tại........................................,
ngày..............tháng.........năm.......

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRUNG TÂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

......................................

Các giấy tờ kèm theo:
1) Quyết định thành lập Trung tâm (bản sao);
2) Lý lịch cá nhân của người đứng đầu Trung tâm;
3) Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu Trung tâm;
4) Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;
5) Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ kết hôn
theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố........................................................................................
Trung tâm hỗ trợ kết hôn:...........................................................................................................
Được thành lập theo Quyết định
số:...............................ngày................tháng...............năm.....................của.................................
Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................
Họ và tên người đứng đầu Trung tâm:.........................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................
Nội dung hoạt động của Trung tâm:............................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Đề nghị Sở pháp tỉnh/thành phố..........................................................................cấp Giấy
đăng ký hoạt động cho Trung tâm chúng tôi.
Chúng tôi cam kết chấp nh nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ
kết hôn có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
Làm tại........................................,
ngày..............tháng.........năm.......
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRUNG TÂM
(Ký và ghi rõ họ tên)
......................................
Mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN - Trang 2
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN 9 10 109