Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký khai sinh (1)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHAI  SINH
Hoï vaø teân
nöõ :............

cuûa

treû

:

Con

thöù:...............
..........................................................................Nam,

Ngaøy, thaùng, naêm sinh: ...................................................Luùc :..................................
Nôi sinh: ....................................................................................................................
Daân toäc : .................................................Quoác tòch :...................................... ...........
Queâ quaùn :......................................................................................................... ........
Phaàn keâ khai cha vaø meï

CHA

MEÏ

Hoï vaø teân
Ngaøy, thaùng, naêm sinh
Daân toäc
Quoác tòch
Queâ quaùn
Nôi ÑK hoä khaåu TT
Hoï teân ngöôøi ñi khai sinh:.........................................................Naêm sinh:.................
CMND soá:................................caáp taïi:..........................ngaøy caáp:.............................
Quan heä vôùi ngöôøi ñöôïc khai sinh:.............................................................................
*Nôi cö truù thöïc teá cuûa treû: ....................................................................................
(thuoäc TDP:.........)
Ngaøy.........thaùng........naêm...........
Kyù teân

HOÀ SÔ ÑÍNH KEØM:
-01 baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù keát hoân (khoâng nhaän baûn photo)
-01 baûn photo CMND + hoä khaåu cuûa ngöôøi meï coù sao y baûn chính.

-01 baûn photo CMND coù sao y baûn chính cuûa ngöôøi ñi khai.
-01 baûn chính giaáy chöùng sinh.

...
KHAI SINH
Con
thöù:...............
Hoï vaø teân cuûa treû : ..........................................................................Nam,
nöõ :............
Ngaøy, thaùng, naêm sinh: ...................................................Luùc :..................................
Nôi sinh: ....................................................................................................................
Daân toäc : .................................................Quoác tòch :...................................... ...........
Queâ quaùn :......................................................................................................... ........
Phaàn keâ khai cha vaø meï
CHA MEÏ
Hoï vaø teân
Ngaøy, thaùng, naêm sinh
Daân toäc
Quoác tòch
Queâ quaùn
Nôi ÑK hoä khaåu TT
Hoï teân ngöôøi ñi khai sinh:.........................................................Naêm sinh:.................
CMND soá:................................caáp taïi:..........................ngaøy caáp:.............................
Quan heä vôùi ngöôøi ñöôïc khai sinh:.............................................................................
*Nôi cö truù thöïc teá cuûa treû: ....................................................................................
(thuoäc TDP:.........)
Ngaøy.........thaùng........naêm...........
Kyù teân
HOÀ SÔ ÑÍNH KEØM:
-01 baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù keát hoân (khoâng nhaän baûn photo)
-01 baûn photo CMND + hoä khaåu cuûa ngöôøi meï coù sao y baûn chính.
Tờ khai đăng ký khai sinh (1) - Trang 2
Tờ khai đăng ký khai sinh (1) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đăng ký khai sinh (1) 9 10 103