Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-KS.2

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH
Kính gửi: .......................................................................................................
Họ và tên người khai: ...........................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.....................................................................................................................
Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh: .........................................................................................
Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:.................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................................................................................

(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Quê quán (1):....................................................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Họ và tên cha:.................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Họ và tên mẹ:.................................................................................................................................................................
Dân tộc:.........
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH
Kính gửi: .......................................................................................................
Họ và tên người khai: ...........................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.....................................................................................................................
Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:.........................................................................................
Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:.................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Quê quán (1):....................................................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Họ và tên cha:.................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Họ và tên mẹ:.................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Đã đăng ký khai sinh tại:...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm...........
Tôi cam đoan lời khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.
Đề nghị............................................................................. đăng ký.
Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............
Người khai
.......................................
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Mẫu STP/HT-2006-KS.2
Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký khai sinh trước đây(2)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Ngày...........tháng...........năm...........
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
.........................................
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH - Trang 2
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH 9 10 926