Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 9
MẪU TỜ KHAI ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ
chiếu...................................
Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………………………………………
Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...
Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.................................Số CMND hoặc hộ chiếu……….
………
Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………..
Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….
Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn…………………………………
Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………
Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….…………………….
Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………
Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng……………………………
Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải.........................
cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......
Biển số đã đăng ký:
Lý do xin đổi, cấp lại:...................................................................................................
Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy
chuyên dùng khai trên
…ngày tháng…… năm………
Người khai ký tên
Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :
(Dán trà số động cơ)
* chỉ dán trà số động cơ của máy chính
- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi
Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Dán trà số khung)

cấp lại

ngày.....tháng........năm......
Giám đốc Sở GTVT
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:
- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.
- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

...
Phụ lục 9
MẪU TỜ KHAI ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ
chiếu...................................
Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………………………………………
Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...
Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.................................Số CMND hoặc hộ chiếu……….
………
Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………..
Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….
Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn…………………………………
Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………
Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….…………………….
Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………
Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng……………………………
Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải.........................
cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......
Biển số đã đăng ký:
Lý do xin đổi, cấp lại:...................................................................................................
Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy
chuyên dùng khai trên
…ngày tháng…… năm………
Người khai ký tên
Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :
(Dán trà số động cơ) (Dán trà số khung)
* chỉ dán trà số động cơ của máy chính
- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi cấp lại ngày.....tháng........năm......
Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Giám đốc Sở GTVT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
*Ghi chú:
- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.
- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.
Tờ khai đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 9 10 91