Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 03/KK-TNCN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 03/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,
bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý ……… Năm……….
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………………………………….
[03] Mã số thuế:

-

[04] Địa chỉ: ……………..…………………………………………………...
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..…
STT

Chỉ tiêu

I

Tổng số cá nhân có thu nhập

2

Tổng thu nhập chịu thuế

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Số lượng/Số tiền

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

ĐVT

Tổng số cá nhân có thu nhập

2
3
III
1
2
3
IV
1
2
3

[08
]
[09
]
[10
]

Người
VNĐ
VNĐ

[11
Người
]
[12
Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán
VNĐ
]
[13
Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%)
VNĐ
]
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
[14
Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập
Lượt
]
[15
Tổng thu nhập chịu thuế
VNĐ
]
[16
Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)
VNĐ
]
Thu nhập từ trúng thưởng
[17
Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập
Lượt
]
[18
Tổng thu nhập chịu thuế
VNĐ
]
[19
Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%)
VNĐ
]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.

3

............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

4

5

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,
bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý ……… Năm……….
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………………………………….
[03] Mã số thuế: -
[04] Địa chỉ: ……………..…………………………………………………...
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..…
STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
I Thu nhập từ đầu tư vốn
1 Tổng số cá nhân có thu nhập
[08
]
Người
2 Tổng thu nhập chịu thuế
[09
]
VNĐ
3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)
[10
]
VNĐ
II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1 Tổng số cá nhân có thu nhập
[11
]
Người
2 Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán
[12
]
VNĐ
3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%)
[13
]
VNĐ
III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1 Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập
[14
]
Lượt
2 Tổng thu nhập chịu thuế
[15
]
VNĐ
3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)
[16
]
VNĐ
IV Thu nhập từ trúng thưởng
1 Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập
[17
]
Lượt
2 Tổng thu nhập chịu thuế
[18
]
VNĐ
3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%)
[19
]
VNĐ
Tôi cam đoan số liệu khai trên đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
3
Mẫu số: 03/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
của Bộ Tài chính)
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 03/KK-TNCN - Trang 2
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 03/KK-TNCN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 03/KK-TNCN 9 10 113