Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai lý lịch

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TP/QT-2010-TKLL

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh 4x6
( Chụp chưa quá
6 tháng )

TỜ KHAI LÝ LỊCH

Họ và tên (1):....................................................................................................................................
Giới tính :

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................
Nơi sinh (2): ......................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (3): ................................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):......................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:..........................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ......................................................
...........................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................................................
Nơi làm việc : ........................................................ ...........................................................................

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN
(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)
………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………….............
Mẫu TP/QT-2010-TKLL
Ảnh 4x6
( Chụp chưa quá
6 tháng )
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LÝ LỊCH
Họ và tên (1):....................................................................................................................................
Giới tính : Nam: Nữ:
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................
Nơi sinh (2): ......................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (3): ................................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):......................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:..........................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ......................................................
...........................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................................................
Nơi làm việc : ........................................................ ...........................................................................
TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN
(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)
………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………….......................................
Tờ khai lý lịch - Trang 2
Tờ khai lý lịch - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai lý lịch 9 10 25