Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 02
Tên đơn vị nộp phí
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Quý..... năm......
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ..............
- Tên đơn vị nộp phí:..................................................................
MS:
- Địa chỉ: .......................……..
- Điện thoại: .................................. Fax: ....................................
- Tài khoản số:................................ Tại Ngân hàng:...................
1. Lĩnh vực sản xuất, chế biến: ............................................................
2. Tổng lượng nước thải hàng tháng (m3): ...........................................
3. Môi trường tiếp nhận nước thải: ......................................................
4. Các chỉ số ô nhiễm có trong nước thải:
Mức phí tương
Số phí phải nộp hàng tháng
Chỉ số
Hàm lượng tính theo chỉ số
ứng với từng chất
tính theo chỉ số ô nhiễm
ô nhiễm
ô nhiễm của nước thải (mg/l)
(đ/kg)
(đồng)
ABOD
ACOD
ATSS
AHg
APb
AAs
ACd
Tổng cộng =
5. Số phí bảo vệ môi trường phải nộp hàng tháng = Tổng số phí phải nộp hàng tháng tính theo
chất gây ô nhiễm.
6. Xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp hàng quý:
STT
Chỉ tiêu
Số tiền (đồng)
1
Số phí phải nộp trong quý
2
Số phí quý trước chưa nộp ngân sách Nhà nước
3
Số phí nộp ngân sách Nhà nước thừa quý trước
4
Số phí còn phải nộp ngân sách Nhà nước (1 + 2 – 3)
Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước (viết
bằng chữ): ...........................................................................
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin chịu xử lý theo quy định của pháp
luật.
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận
Ngày ... tháng ... năm ...
tờ khai ngày...
TM. Đơn vị...
(Người nhận ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
MU S 02
Tên đơn vị nộp phí CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Quý..... năm......
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ..............
- Tên đơn vị nộp phí:..................................................................
- Địa chỉ:
.......................…….. MS: - - -
- Điện thoại: .................................. Fax: ....................................
- Tài khoản số:................................ Tại Ngân hàng:...................
1. Lĩnh vực sản xuất, chế biến: ............................................................
2. Tổng lượng nước thải hàng tháng (m
3
): ...........................................
3. Môi trường tiếp nhận nước thải: ......................................................
4. Các chỉ số ô nhiễm có trong nước thải:
Chỉ số
ô nhiễm
Hàm lượng tính theo chỉ số
ô nhiễm của nước thải (mg/l)
Mức phí tương
ứng với từng chất
(đ/kg)
Số phí phải nộp hàng tháng
tính theo chỉ số ô nhiễm
(đồng)
A
BOD
A
COD
A
TSS
A
Hg
A
Pb
A
As
A
Cd
Tổng cộng =
5. Số phí bảo vệ môi trường phải nộp hàng tháng = Tổng số phí phải nộp hàng tháng tính theo
chất gây ô nhiễm.
6. Xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp hàng quý:
STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)
1 Số phí phải nộp trong quý
2 Số phí quý trước chưa nộp ngân sách Nhà nước
3 Số phí nộp ngân sách Nhà nước thừa quý trước
4 Số phí còn phải nộp ngân sách Nhà nước (1 + 2 – 3)
Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước (viết
bằng chữ): ...........................................................................
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin chịu xử lý theo quy định của pháp
luật.
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận
tờ khai ngày...
(Người nhận ký tên và ghi rõ họ tên)
Ngày ... tháng ... năm ...
TM. Đơn vị...
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 9 10 478