Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 05/KK-TNCN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương,
tiền công của cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…
[03] Mã số thuế:
[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..
A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Tổng số lao động trong kỳ

[08]

Người

2

Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ

[09]

VNĐ

3
4
5

Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ
Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ
Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ

[10]
[11]
[12]

Người
VNĐ
Người

6

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

[13]

Số lượng/Số tiền

VNĐ

B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Tổng số lao động trong kỳ

[14]

Người

a
b
2

Tổng số lao động khấu trừ10%
Tổng số lao động khấu trừ 20%
Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ

[15]
[16]
[17]

Người
Người
VNĐ

a

Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 10%

[18]

Số lượng/Số tiền

VNĐ

b
3
a
b

Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 20%
[19] VNĐ
Tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ trong kỳ
[20] VNĐ
Tổng số thuế đã khấu trừ 10%
[21] VNĐ
Tổng số thuế đã khấu trừ 20%
[22] VNĐ
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những
số liệu đã khai./.

............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

5

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương,
tiền công của cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…
[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..
A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
1 Tổng số lao động trong kỳ [08] Người
2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ
3 Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người
4 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ
5 Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người
6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [13] VNĐ
B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
1 Tổng số lao động trong kỳ [14] Người
a Tổng số lao động khấu trừ10% [15] Người
b Tổng số lao động khấu trừ 20% [16] Người
2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [17] VNĐ
a Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 10% [18] VNĐ
b Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 20% [19] VNĐ
3 Tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ trong kỳ [20] VNĐ
a Tổng số thuế đã khấu trừ 10% [21] VNĐ
b Tổng số thuế đã khấu trừ 20% [22] VNĐ
Tôi cam đoan số liệu khai trên đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những
số liệu đã khai./.
............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
[03] Mã số thuế: -
5
Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 05/KK-TNCN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 05/KK-TNCN 9 10 328