Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai thuế môn bài

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28 /2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm ........
[02] Lần đầu 
[03] Bổ sung lần thứ 
[04] Người nộp thuế:..........................................................................................................
[05] Mã số thuế:..................................................................................................................
[06] Địa chỉ:..........................................................................................................................
[07] Quận/huyện:.......................... [08] Tỉnh/Thành phố:....................................................
[09] Điện thoại:............................. [10] Fax:............................ [11] Email:.........................
[12] Đại lý thuế (nếu có):.......................................................................................................
[13] Mã số thuế:...................................................................................................................
[14] Địa chỉ:..........................................................................................................................
[15] Quận/huyện:.......................... [16] Tỉnh/Thành phố:....................................................
[17] Điện thoại:............................. [18] Fax:............................ [19] Email:........................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:......................................ngày ...............................................

 [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT

(1)

1

2

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

(3)

(2)
Người nộp thuế môn bài
............................................................................................
.............

VỐN
ĐĂNG
KÝ
(4)

BẬC

MỨC THUẾ

MÔN
BÀI

MÔN BÀI

(5)

(6)

[10]

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa [11]
phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3

Tổng...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ N BÀI
[01] K nh thuế: năm ........
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
[04] Người nộp thuế:..........................................................................................................
[05] số thuế:..................................................................................................................
[06] Địa chỉ:..........................................................................................................................
[07] Quận/huyện:.......................... [08] Tỉnh/Thành phố:....................................................
[09] Điện thoại:............................. [10] Fax:............................ [11] Email:.........................
[12] Đại thuế (nếu ):.......................................................................................................
[13] số thuế:...................................................................................................................
[14] Địa chỉ:..........................................................................................................................
[15] Quận/huyện:.......................... [16] Tỉnh/Thành phố:....................................................
[17] Điện thoại:............................. [18] Fax:............................ [19] Email:........................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:......................................ngày ...............................................
[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu )
Đơn v tiền: Đng Việt Nam
STT CHỈ TIÊU SỐ VỐN
ĐĂNG
BẬC
MÔN
BÀI
MỨC THUẾ
MÔN BÀI
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
1
Người nộp thuế môn bài
............................................................................................
.............
[10]
2
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa
phương
(ghi rõ tên, đa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
[11]
3
Tổng s thuế môn bài phải nộp:
[12]
Tôi cam đoan số liệu khai trên đúng sự thật tự chịu trách nhiệm trước pháp
luật về những s liệu đã kê khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI THUẾ
Họ tên:.............................................
Chứng chỉ hành nghề số:......................
Ngày......... tháng........... năm........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông
số 28 /2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ i chính)
Tờ khai thuế môn bài - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai thuế môn bài 9 10 785