Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAIXIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 4
Tên cơ quan báo chí xin phép
xuất bản số phụ, phụ trương
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------………., ngày ….. tháng ….. năm 200..

TỜ KHAI
XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG
1. Tên cơ quan báo chí:
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ……………………………… Fax: ...............................................................
- Giấy phép hoạt động báo chí: ...........................................................................................
2. Mục đích xuất bản số phụ, phụ trương: .....................................................................
.............................................................................................................................................
3. Nội dung của số phụ, phụ trương:...............................................................................
.............................................................................................................................................
4. Đối tượng phục vụ chủ yếu: .........................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Phạm vi phát hành chủ yếu: ........................................................................................
.............................................................................................................................................
6. Thể thức xuất bản:
- Tên gọi của số phụ, phụ trương:
(Cách trình bày măng set tên gọi theo mẫu ban tập trình và được duyệt)
- Ngôn ngữ thể hiện: ...........................................................................................................
- Khuôn khổ: .......................................................................................................................
- Số trang: ...........................................................................................................................
- Số lượng: ..........................................................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: ..............................................................................................................
- Nơi in: .................................................
Mẫu số 4
Tên cơ quan báo chí xin phép
xuất bản số phụ, phụ trương
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
………., ngày ….. tháng ….. năm 200..
TỜ KHAI
XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG
1. Tên cơ quan báo chí:
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ……………………………… Fax: ...............................................................
- Giấy phép hoạt động báo chí: ...........................................................................................
2. Mục đích xuất bản số phụ, phụ trương: .....................................................................
.............................................................................................................................................
3. Nội dung của số phụ, phụ trương:...............................................................................
.............................................................................................................................................
4. Đối tượng phục vụ chủ yếu: .........................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Phạm vi phát hành chủ yếu: ........................................................................................
.............................................................................................................................................
6. Thể thức xuất bản:
- Tên gọi của số phụ, phụ trương:
(Cách trình bày măng set tên gọi theo mẫu ban tập trình và được duyệt)
- Ngôn ngữ thể hiện: ...........................................................................................................
- Khuôn khổ: .......................................................................................................................
- Số trang: ...........................................................................................................................
- Số lượng: ..........................................................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: ..............................................................................................................
- Nơi in: ..............................................................................................................................
7. Phương thức phát hành: ..............................................................................................
8. Thời gian thực hiện: .....................................................................................................
TỜ KHAIXIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG - Trang 2
TỜ KHAIXIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAIXIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG 9 10 910