Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình đề nghị khảo sát công đoàn cuối năm học

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĐCS PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

/TTr-CĐCS

Bắc Trà My, ngày 28 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Công đoàn Vững mạnh
năm học 2014-2015
Kính gửi: - Công đoàn ngành Giáo dục huyÖn B¾c Trµ My.
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ nhiệm vụ công tác công đoàn và bảng đăng ký thi đua công đoàn
năm học 2014-2015 của Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 13/TB-CĐN ngày 27/4/2015 của Công đoàn ngành
Giáo dục huyện Bắc Trà My V/v kiểm tra Công đoàn vững mạnh và vững
mạnh xuất sắc năm học 2014-2015;
Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT lập tờ trình kính đề nghị Công đoàn
ngành Giáo dục huyện khảo sát công đoàn Vững mạnh xuất sắc, năm học 20142015(kèm theo bảng điểm tự chấm năm học 2014-2015).
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: hồ sơ CĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Cảnh

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN
Số:

/TTr-CĐCQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày

tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Công đoàn năm học 2013-2014
Kính gửi: - Công đoàn ngành Giáo dục huyÖn B¾c Trµ My.
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ công văn số 19/HD-CĐN ngày 17/9/2013 của Công đoàn ngành
Giáo dục huyện V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm
học 2013-2014;
Căn cứ vào kết quả xét thi đua Công đoàn cơ quan Phòng Giáo dục và
Đào tạo năm học 2013-2014;
Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT lập tờ trình kính đề nghị Công đoàn
ngành Giáo dục huyện xem xét công nhận đoàn viên xuất sắc, công đoàn vững
mạnh xuất sắc năm học 2013-2014 và đề nghị lên các cấp khen thưởng tập thể
công đoàn và đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt hoạt động công đoàn năm học
2013-2014. Cụ thể như sau:
1. Danh hiệu thi đua của tập thể:
- Vững mạnh xuất sắc năm học 2013-2014.
2. Hình thức khen thưởng của tập thể:
- Bằng khen của Liên đoàn Lao động động tỉnh Quảng Nam.
- Giấy khen Công đoàn GD tỉnh Quảng Nam.
3. Danh hiệu thi đua cá nhân:
- Đoàn viên xuất sắc: 12 đoàn viên, tỷ lệ 100%.
4. Hình thức khen thưởng cá nhân:
- Bằng khen TLĐLĐVN: 02 đoàn viên;
- Bằng khen Công đoàn GDVN: 01 đoàn viên;
- Bằng khen Bằng khen LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: 02 đoàn viên;
- Giấy khen UBND huyện: 05 đoàn viên;
- Giấy khen LĐLĐ huyện: 01 đoàn viên;
- Giấy khen CĐNGD huyện: 01 đoàn viên.
(kèm theo danh sách đề nghị)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

TM. BC...
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CĐCS PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /TTr-CĐCS
Bắc Trà My, ngày 28 tháng 5 năm 2015
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Công đoàn Vững mạnh
năm học 2014-2015
Kính gửi: - Công đoàn ngành Giáo dục huyÖn B¾c Trµ My.
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ nhiệm vụ công tác công đoàn bảng đăng thi đua công đoàn
năm học 2014-2015 của Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 13/TB-CĐN ngày 27/4/2015 của Công đoàn ngành
Giáo dục huyện Bắc Trà My V/v kiểm tra Công đoàn vững mạnh vững
mạnh xuất sắc năm học 2014-2015;
Công đoàn sở Phòng GD&ĐT lập tờ trình kính đề nghị Công đoàn
ngành Giáo dục huyện khảot công đoàn Vững mạnh xuất sắc, năm học 2014-
2015(kèm theo bảng điểm tự chấm năm học 2014-2015).
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: hồ sơ CĐ.
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cảnh
Tờ trình đề nghị khảo sát công đoàn cuối năm học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ trình đề nghị khảo sát công đoàn cuối năm học - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tờ trình đề nghị khảo sát công đoàn cuối năm học 9 10 887