Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình phê duyệt đấu thầu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
QUYỀN]
NAM
[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TTr-

……, ngày…..tháng…..năm…..
TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
[Tên dự án hoặc tên gói thầu]

Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền]
Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi rõ số
quyết định và ngày tháng năm] của [Tên người quyết định đầu tư hoặc người
quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [Tên dự án được phê
duyệt], [Tên chủ đầu tư] trình [Tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt
KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây.
I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:
- Tên dự án;
- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;
- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Địa điểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).
II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc đã thực hiện
trong quá trình chuẩn bị dự án như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo
cáo đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và một số công việc
khác (nếu có).
Phần công việc đã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện
trước do chưa đủ điều kiện để lập KHĐT cho toàn bộ dự án mà chỉ lập KHĐT
riêng cho từng gói thầu.
Đối với từng gói thầu hoặc công việc đã thực hiện cần nêu rõ: tên đơn vị
thực hiện; tên công việc hoặc tên gói thầu; giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc
giá trúng thầu; hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng.
Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện (1)
STT

Nội dung
Đơn vị
Giá trị Hình thức Thời gian Văn bản
công việc thực hiện thực hiện, hợp đồng thực hiện phê duyệt
hoặc tên gói
giá hợp
hợp đồng (nếu có)(2)

thầu

đồng hoặc
giá trúng
thầu

1
2
…
Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu
Ghi chú:
(1) Trường hợp có nhiều gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trước khi
có quyết định đầu tư thì đưa biểu vào phần Phụ lục.
(2) Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt
(phê duyệt KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).
III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA
CHỌN NHÀ THẦU
Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành
lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban
quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí
(phần chưa phân bổ cho từng gói thầu) và những khoản chi phí khác (nếu có).
Biểu 2: Phần công việc không áp dụng...
A. MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM
QUYỀN]
[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TTr- ……, ngày…..tháng…..năm…..
TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
[Tên dự án hoặc tên gói thầu]
Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền]
Căn cứ quyết định đầu hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi số
quyết định ngày tháng năm] của [Tên người quyết định đầu hoặc người
quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [Tên dự án được phê
duyệt], [Tên chủ đầu tư] trình [Tên người thẩm quyền] xem xét, p duyệt
KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây.
I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:
- Tên dự án;
- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;
- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Địa điểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).
II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc đã thực hiện
trong quá trình chuẩn bị dự án như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo
cáo đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) một số công việc
khác (nếu có).
Phần công việc đã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện
trước do chưa đủ điều kiện để lập KHĐT cho toàn bộ dự án chỉ lập KHĐT
riêng cho từng gói thầu.
Đối với từng gói thầu hoặc công việc đã thực hiện cần nêu rõ: tên đơn vị
thực hiện; tên công việc hoặc tên gói thầu; giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc
giá trúng thầu; hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng.
Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện
(1)
STT Nội dung
công việc
hoặc tên gói
Đơn vị
thực hiện
Giá trị
thực hiện,
giá hợp
Hình thức
hợp đồng
Thời gian
thực hiện
hợp đồng
Văn bản
phê duyệt
(nếu có)
(2)
Tờ trình phê duyệt đấu thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ trình phê duyệt đấu thầu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tờ trình phê duyệt đấu thầu 9 10 741