Ktl-icon-tai-lieu

tờ trình thẩm định tín dụng

Được đăng lên bởi dinhthuongls-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi nhánh: ........................

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày......tháng.......năm 200.....

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN
(Dùng cho hộ gia đình cá nhân, tổ hợp tác thực hiện thế chấp cầm cố bảo lãnh)
I- Thông tin cơ bản, tư cách và năng lực của khách hàng:
- Họ và tên khách hàng:.............................................................Sinh năm.....................................
- Tên thường gọi:.......................................................................
- Số CMT:........................................Ngày cấp:.................................Nơi cấp:...............................
- Nơi cư trú: Thôn (ấp).............................Xã (phường).................................................................
Huyện (thị xã)........................................Tỉnh (thành phố)...........................................................
- Nghề nghiệp...........................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất, mặt nước (số.........................., ngày cấp.................
nơi cấp:..................................................Thời hạn hiệu lực còn lại..............................................)
- Hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn cho phép hoạt động (đối với tổ
HT), hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê đất, hợp đồng đấu thầu (số.................
ngày..........................................................)
- Giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh), số............................, ngày cấp.....................................
nơi cấp:..................................................., thời gian hiệu lực còn lại..........................................)
- Khách hàng có đủ năng lực thực hiện thành công phương án: Có

Không

- Quan hệ tín dụng của khách hàng:.............................................................................................
Nợ quá hạn trên 6 tháng, nợ khó đòi đối với Ngân hàng: Có

Không

- Địa điểm sản xuất kinh doanh:...................................................................................................
Khách hàng có đủ tư cách và năng lực vay vốn:
Có Không
II- Tình hình khả năng tài chính của khách hàng:
1- Tình hình sản xuất kinh doanh:
Tổng thu:........................................................Tổng chi:..............................................................
Chênh lệch thu chi (tổng thu – tổng chi):......................................
NGÂN HÀNG ..............
Chi nhánh: ........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày......tháng.......năm 200.....
BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN
(Dùng cho hộ gia đình cá nhân, tổ hợp tác thực hiện thế chấp cầm cố bảo lãnh)
I- Thông tin cơ bản, tư cách và năng lực của khách hàng:
- Họ và tên khách hàng:.............................................................Sinh năm.....................................
- Tên thường gọi:.......................................................................
- Số CMT:........................................Ngày cấp:.................................Nơi cấp:...............................
- Nơi cư trú: Thôn (ấp).............................Xã (phường).................................................................
Huyện (thị xã)........................................Tỉnh (thành phố)...........................................................
- Nghề nghiệp...........................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất, mặt nước (số.........................., ngày cấp.................
nơi cấp:..................................................Thời hạn hiệu lực còn lại..............................................)
- Hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn cho phép hoạt động (đối với tổ
HT), hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê đất, hợp đồng đấu thầu (số.................
ngày..........................................................)
- Giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh), số............................, ngày cấp.....................................
nơi cấp:..................................................., thời gian hiệu lực còn lại..........................................)
- Khách hàng có đủ năng lực thực hiện thành công phương án: Có Không
- Quan hệ tín dụng của khách hàng:.............................................................................................
Nợ quá hạn trên 6 tháng, nợ khó đòi đối với Ngân hàng: Có Không
- Địa điểm sản xuất kinh doanh:...................................................................................................
Khách hàng có đủ tư cách và năng lực vay vốn: Không
II- Tình hình khả năng tài chính của khách hàng:
1- Tình hình sản xuất kinh doanh:
Tổng thu:........................................................Tổng chi:..............................................................
Chênh lệch thu chi (tổng thu – tổng chi):.....................................................................................
2- Tình hình tài sản:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3- Tình hình công nợ:
-Nợ phải trả....................................................đồng
Trong đó: + Dư nợ vay của NH.......................................đ, Quá hạn:.......................................đ
+ Dư nợ của các TCTD:.................................đ, Quá hạn:.......................................đ
+ Dư nợ của các đối tượng khác.....................đ, Quá hạn:.......................................đ
- Nợ phải thu:..................................................................đồng
Trong đó: + Nợ khó thu...................................................đ
tờ trình thẩm định tín dụng - Trang 2
tờ trình thẩm định tín dụng - Người đăng: dinhthuongls-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tờ trình thẩm định tín dụng 9 10 58