Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ TRÌNH
Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh

Họ và tên chủ cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Mô tả cơ sở ATDB

3.1.

Địa điểm cơ sở ATDB

3.2.

Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội

3.3.

Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

4.

Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB
2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB
. . . . . . . ., ngày

tháng

năm 20

Đại diện cơ sở ATDB
(ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ TRÌNH
Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh
Họ và tên chủ cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Mô tả cơ sở ATDB
3.1. Địa điểm cơ sở ATDB
3.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội
3.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi
4. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB
2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB
2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB
. . . . . . . ., ngày tháng năm 20
Đại diện cơ sở ATDB
(ký tên, đóng dấu)
Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh 9 10 5