Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình về việc đề nghị HĐTĐ_KT xét khen thưởng danh hiệu thi đua

Được đăng lên bởi Dang Thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH
TRƯỜNGTHCS CỰ NẪM
Số: 35 /TTr –TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Bố Trạch, ngày 17 tháng 05 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị HĐTĐ-KT Huyện Bố trạch
xét khen thưởng danh hiệu thi đua
Năm học 2013-2014
Kính gửi:

- Hội đồng xét TĐKT Phòng GD & ĐT Bố trạch.
- Hội đồng TĐKT UBND Huyện Bố trạch.
Căn cứ vào Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của bộ Nội Vụ Hướng dẫn thực
hiện Nghi định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định
chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sữa đổi, bổ sung
một số điều Luật Thi đua. Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ – UBND, ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh
ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng của tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ công văn số: 136/GDĐT-KHTH ngày 18 tháng 4 năm 2014 Hướng dẫn
một số nội dung về TĐ-KT năm học 2013-2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bố trạch
Xét thành tích của đơn vị, cá nhân và biên bản họp thi đua ngày 16 tháng 04
năm 2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường THCS Cự Nẫm .
Kính đề nghị HĐTĐ-KT Phòng GD & ĐT và HĐTĐ-KT Huyện Bố Trạch xét
khen thưởng, danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân trường THCS Cự Nẫm đã có
thành tích xuất sắc trong năm học 2013 -2014.
1/Tập thể đạt danh hiệu : Tập thể lao động tiên tiến
2/ Cá nhân: Gồm - 8 Đ/c đạt danh hiệu CSTĐCS(có danh sách kèm theo)
- 21 Đ/c đạt danh hiệu LĐTT(có danh sách kèm theo)
Nơi nhận:
- Phòng GD&DT Bố trạch
- Hội đồng TĐ Huyện Bố trạch
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Khoa

...
PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNGTHCS CỰ NẪM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Số: 35 /TTr –TrTHCS
Bố Trạch, ngày 17 tháng 05 năm 2014
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị HĐTĐ-KT Huyện Bố trạch
xét khen thưởng danh hiệu thi đua
Năm học 2013-2014
Kính gửi: - Hội đồng xét TĐKT Phòng GD & ĐT Bố trạch.
- Hội đồng TĐKT UBND Huyện Bố trạch.
Căn cứ vào Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bsung
một số điều luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị đnh 42/2010/NĐ CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Thôngsố 02/2011/TT BNV ngày 24/01/2011 của bộ Nội Vụ Hướng dẫn thực
hiện Nghi định số 42/2010/NĐ CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ v quy định
chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sữa đổi, bổ sung
một số điều Luật Thi đua. Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định s 12/2011/QĐ UBND, ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh
ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng của tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ công văn số: 136/GDĐT-KHTH ngày 18 tháng 4 m 2014 Hướng dẫn
một số nội dung v -KT năm học 2013-2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bố trạch
Xét thành ch của đơn vị, nhân và biên bản họp thi đua ngày 16 tháng 04
năm 2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường THCS Cự Nẫm .
Kính đề nghị HĐTĐ-KT Phòng GD & ĐTHĐTĐ-KT Huyện Bố Trạch xét
khen thưởng, danh hiệu thi đua cho tập thể, nhân trường THCS Cự Nẫm đã
thành tích xuất sắc trong năm học 2013 -2014.
1/Tập thể đạt danh hiệu : Tập thể lao động tiên tiến
2/ Cá nhân: Gồm - 8 Đ/c đạt danh hiệu CSTĐCS(có danh sách kèm theo)
- 21 Đ/c đạt danh hiệu LĐTT(có danh sách kèm theo)
Nơi nhận:
- Phòng GD&DT Bố trạch
- Hội đồng TĐ Huyện Bố trạch
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khoa
Tờ trình về việc đề nghị HĐTĐ_KT xét khen thưởng danh hiệu thi đua - Trang 2
Tờ trình về việc đề nghị HĐTĐ_KT xét khen thưởng danh hiệu thi đua - Người đăng: Dang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ trình về việc đề nghị HĐTĐ_KT xét khen thưởng danh hiệu thi đua 9 10 187