Ktl-icon-tai-lieu

tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016

Được đăng lên bởi Minh Trần
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1
PHÒNG GD&ĐT KỲ SƠN
TRƯỜNG MN CHIÊU LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06-TT- TMN

Chiêu Lưu, ngày 19 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016

Kính gửi: - Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày
29 tháng 8 năm 2005, đơn vị: Trường mầm non Chiêu Lưu 2
đã xét chọn và đề nghị Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn gửi Sở Giáo dục và Đào
tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo
dục” năm 2016 cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân
viên trong ngành giáo dục, đào tạo: 4 người.
Trong đó:
- Đang làm việc: 04 người.
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: 0 người.
- Đã chuyển sang ngành khác: 0 người.
2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo:
0 người,
3. Người nước ngoài: 0 người.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Sở GD&ĐT;

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

- Lưu VT.

Hoàng Thị Anh

...
Mẫu 1
PHÒNG GD&ĐT KỲ SƠN
TRƯỜNG MN CHIÊU LƯU
Số: 06-TT- TMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiêu Lưu, ngày 19 tháng 03 năm 2016
TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016
Kính gửi: - Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì snghiệp giáo dục” của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày
29 tháng 8 năm 2005, đơn vị: Trường mầm non Chiêu Lưu 2
đã xét chọn và đề nghị Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn gửi Sở Giáo dục Đào
tạo trình Bộ Giáo dục Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo
dục” năm 2016 cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân
viên trong ngành giáo dục, đào tạo: 4 người.
Trong đó:
- Đang làm việc: 04 người.
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: 0 người.
- Đã chuyển sang ngành khác: 0 người.
2. Tặng Kỷ niệm chương cho các nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo:
0 người,
3. Người nước ngoài: 0 người.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Hoàng Thị Anh
tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016 - Người đăng: Minh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016 9 10 843