Ktl-icon-tai-lieu

Tổng kết doàn

Được đăng lên bởi buivantruc81
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS
B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®oµn nhiÖm kú 2013 - 2014
vµ dù th¶o ph¬ng híng ho¹t ®éng ®oµn nhiÖm kú 2014-2015
PHAÀN THÖÙ NHAÁT
BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TOÅNG KEÁT NHIEÄM KYØ 2013 - 2014
a.ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH
1.Thuaän lôïi:
Döôùi söï chæ ñaïo saùt sao cuûa chi boä Ñaûng, BGH nhaø tröôøng, BCH ñoaøn caáp treân ,söï
phoái keát hôïp vôùi caùc toå chöùc ñoaøn thÓâ trong nhaø tröôøng ñaõ ñoaøn keát nhaát trí cao,
phaùt huy tính tieân phong cuûa ngöôøi ñoaøn vieân, taát caû caùc ñ/c ñoaøn vieân giaùo vieân
trong chi ñoaøn ñaõ hoaøn thaønh toát moïi nhieäm vuï ñöôïc giao, chi ñoaøn ñaõ coù nhieàu
thaønh tích ñaùng keå vaøo thaønh tích chung cuûa nhaø tröôøng.
2.Khoù khaên:
- Soá löôïng giaùo vieân gioûi caùc caáp chöa nhieàu.
- Ña soá caùc Ñoaøn vieân con nhoû, moät soá nhaø quaù xa tröôøng hoïc aûnh höôûng nhieàu ñeán
coâng taùc daïy hoïc vaø caùc hoaït ñoäng Ñoaøn- Ñoäi.
- VÉn cßn mét sè Ýt ®oµn viªn cha t©m huyÕt víi c¸c ho¹t ®éng ®oµn.
B.NHÖÕNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.
I.Coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng.
- Xaùc ñònh ñöôïc vai troø, vò trí vaø traùch nhieäm cuûa mình, chi ñoaøn ñaõ keát ïp vôùi
Ñoäi thieáu nieân ñaõ laøm toát coâng taùc giaùo duïc cho ñoaøn vieân giaùo vieân vaø caùc em ñoäi
vieân veà truyeàn thoáng cuûa Ñaûng, Baùc Hoà, truyeàn thoáng cuûa queâ höông ñaát nöôùc.
- Chi ñoaøn ñaõ phaùt ñoäng kòp thôøi caùc phong traøo thi ñua nhaân caùc ngaøy leã lôùn
20/11, 22/12, 26/3, 15/5. Caùc phong traøo ñoù laø:Daïy toát- hoïc toát, tieát daïy toát, phong
traøo thi vaên ngheä , thi olympic tieáng anh qua m¹ng ®¹t kÕt qu¶ cao.
- Chi §oµn ®· tuyeân truyeàn, vaän ñoäng 100% ñoaøn vieân GV vaø hoïc sinh tham gia
hoïc taäp, chaáp haønh nghieâm tuùc caùc qui ñònh veà ATGT, chÊp haønh nghieâm chænh vieäc
ñoäi muõ baûo hieåm khi ñi moâ toâ, xe maùy, an toaøn khi tham gia GT.
-Trong p nieäm 83 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn vaø 73 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoäi
TNTP Hoà Chí Minh , chi ñoaøn ñaõ phoái hôïp vôùi ñoäi toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhö phong
traøo thi ñua daïy toát –hoïc toát, toå chöùc daïy thao giaûng , hoaït ñoäng VHVN TDTT...-
1
Tổng kết doàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng kết doàn - Người đăng: buivantruc81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tổng kết doàn 9 10 912