Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN THÔNG TIN DI ĐỘNG

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN HỆ THỐNG GSM
Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang

Nội dung

► Giới thiệu thông tin di động và GSM
► Cấu trúc hệ thống GSM
► Kênh truyền
► Sơ đồ khối thu phát và điều chế trong GSM
Quy hoạch tần số

Giới thiệu

► Lịch sử:
■

► 1G: hệ thống thông tin tương tự, dịch vụ hạn chế
và không
Q

Q

Q

■ '

■

cho phép roaming
►
2G (GSM): hệ thống thông tin số tăng cường
băng thông và chất lượng dịch vụ. Nhu cầu
Internet ^ 2.5G (GPRS). Ngoài ra còn có chức
năng định vị, tin nhắn, các hệ thống báo hiệu
►
3G: cải tiến công nghệ vô tuyến nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ

3500

Subscribers
—(Mitas)

UMTS 250
Million

3000

1997

2000

2003
etienne.sicard@insa-toulouse.Tr

2005
2007 2008
UMTS 100
Million

2500
2000
1500

1000
500

►

11/
12/2012

► Mạng GSM được chia làm 2 hệ thống:
► Hệ thống chuyển mạch (switching system-SS)
► Hệ thống trạm gốc (base station system-BSS)
►
SS thực hiện việc xử lí cuộc gọi và các chức năng liên quan đến
thuê bao:

Mobile services switching center (MSC) - trung tâm chuyển
mạch di động
Home Location Register (HLR) - bộ ghi vị trí thường trú Visitor
Location Register (VLR) - bộ ghi vị trí tạm trú Authentication
Center (AUC) - trung tâm nhận thực Equipment Identity
Register (EIR) - bộ ghi nhận dạng thiết bị

►

BSS thực hiện các chức năng liên quan đến truyền dẫn vô tuyến:

Base Station Controller (BSC)
Base Transceiver Station (BTS)

Các thành phần SS và BSS
► SS gồm:
► MSC: thực hiện chức năng chuyển mạch
► HLR: trung tâm dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin của các thuê
bao trong mạng

Cấu trúc hệ thống GSM
►

VLR: chứa thông tin của các thuê bao trong vùng phục
vụ của MSC^ VLR chứa 1 phần thông tin của HLR

► AUC: cấp phép cho các thuê bao sử dụng mạng, kết nối với HLR
► EIR: thông tin thiết bị -> chặn cuộc gọi từ các thiết bị mất cắp
► BSS gồm
► BSC: quản lý chức năng thông tin vô tuyến trong mạng
GSM: handover, cấp phát tần số, thông tin cấu hình cell

►

BTS: điều khiển truyền thông vô tuyến với các MS. BSC điều
khiển 1 nhóm BTS

Trung tâm giám sát mạng (NMC)
► Operation and Maintenance center (OMC): là trung tâm
giám sát kết nối với MSCs và BSCs qua mạng X.25
hoặc
TCP/IP
Network Management Center (NMC): NMC tập trung giám sát toàn bộ hệ thống trong
thời gian dài, trong khi OMC tập trung giám sát thời gian ngắn và địa phương

GSM-TDMA/FDMA

A

► Normal burst: truyên thông tin
TB
3

CD

S

TS

S

26
57
TB (tail bits): đánh dấu bắt
đầu và kết thúc của burst
gồm các bit 0 CD (coded
data): thông tin người
dùng S (stealing flag): cờ
...
TỔNG QUAN HỆ THỐNG GSM
Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang
Nội dung
Giới thiệu thông tin di động và GSM
Cấu trúc hệ thống GSM
Kênh truyền
Sơ đồ khối thu phát và điều chế trong GSM
Quy hoch tn s
Giới thiệu
Lịch sử:
1G: hệ thống thông tin tương tự, dịch vụ hạn chế
và không
Q Q Q '
cho phép roaming
2G (GSM): hệ thống thông tin số tăng cường
băng thông và chất lượng dịch vụ. Nhu cầu
Internet ^ 2.5G (GPRS). Ngoài ra còn có chức
năng định vị, tin nhắn, các hệ thống báo hiệu
3G: cải tiến công nghệ vô tuyến nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ
3500
TỔNG QUAN THÔNG TIN DI ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN THÔNG TIN DI ĐỘNG - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
TỔNG QUAN THÔNG TIN DI ĐỘNG 9 10 967