Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Địa

Được đăng lên bởi trandoan6789
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
28

Số Thứ tự bài tập
1,

Tính sổ đo góc bằng

Trạm đo Hướng đo
Lần đo

Số đọc bàn độ ngang

Góc

A
Lần 1

B
C
D

Độ
0
21
68

A
Lần 2

B
C
D

36
57
104

0
16
37

10
20
30

216
237
284

0
16
37

10
30
30

36
57
104

0
16
37

10
25
30

21
68

A
Lần 3

B
C
D

72
93
140

0
16
37

0
20
30

252
273
320

0
16
37

0
20
40

72
93
140

0
16
37

0
20
35

21
68

21
68

0
0

0
0

Điểm

Khoảng
cách m

Denta Y
(mm)

Vy
(mm)

Tọa độ Y
(m)

129.482

0.008

Trung bình góc BAC
Trung bình góc BAD

2,

Giây
0
20
30

Độ
180
201
248

Đảo
Phút
0
16
37

Giây
10
10
40

Độ
0
21
68

Phút
0
16
37

Giây
5
15
35

Độ

Phút

Giây

ĐỘ

Alpha
PHÚT

120

1

14

21

293

4

194

11

120

1

21
68

Tinh Sổ Đo Cao
Số đọc mia
Sau S
Trước T
mm
mm

A
1
1
2
2
3
3
4
4
B
Tổng

Cho

Chênh cao Hiệu chỉnh

H i,i+1

Vhi,hi+1

mm

mm

1110

-3.1

-516

-3.2

-71

-2.9

1969

-2.5

949

-3.3

3441
fh(mm)=

-15
15

2053
1327

943

127.5
2247
2841

38.588

2318

98.7
1963

38.514

872

129.8
1014
6990

10431

Mốc độ cao A: Ha=10(m)+No(m)=
Mốc độ cao B: Hb=13.426(m)+No(m)=

39.107

1843

114.6

591.3

Độ cao
Hi
m
38.000

120.7

3.1

Trung bình hướng

Thuận
Phút
0
16
37

38
41.426

40.480
41.426
HB-HA=
3426

(mm)

(m)
(m)

Tính đường chuyền trắc địa khép kín
+No
(Nhớ
= đổi ra độ,phút,giây
120.01944
khi ghi vào bài tập đối với các góc thập phân)
Alpha AB= 92o01’10’’ Độ

Góc định hướng cạnh AB
Tên
điểm

Độ

Góc Bằng
Phút

Giây

A

105

49

54

B

74

20

18

C

98

43

48

D

81

7

36

A

105

49

54

Góc định
hướng

Cạnh đo
(mm)

Denta X
(mm)

Vx
(mm)

120.01944

149.542

-74.815

-0.043

Tọa độ X
(m)
2100.000

3100.000

2025.142
14.35111

163.533

158.430

-0.047

3229.490
40.534

0.009

2183.525
293.07444

146.148

57.279

-0.042

3270.033
-134.456

0.008

2240.763
194.19444

145.153

-140.721

-0.042

3135.585
-35.593

0.008

2100.000

3100.000

120.01944
Tổng
360.02667
f Beta ('')
96
v Beta ('')
-24

604.376

3.2 Tính bình sai đường chuyền độ cao khép kín

Chênh
Khoảng
cao hi,i+1 cách S
m
m

Số
hiệu chỉnh
m

A

-0.173
-0.173

4.1

Độ cao mốc A, Ha = 10.750(m)+No(m) =
Tên
điểm

0.173
Tổng Vx=

149.77

-0.009

1.832

163.67

-0.009

-4.871

146.3

-0.008

-0.895

145.41

-0.008

B

0.0
0.0

Bảng thống kê tọa độ lưới khống chế đo vẽ

38.750
Tên
điểm
A
B
C
D
A

Độ cao Hi
m
38.750

3.969

-0.033
Tổng Vy

X
(m)
2100.00
2025.14
2183.53
2240.76
2100.00

Y
(m)
3100.00
3229.49
3270.03
3135.59
3100.00

H
(m)
38.750
42.710
44.533
39.653
38.750

42.710

C

44.533

D

39.653

A

38.750

Tổng
fh= (mm)

fh
Tổng S
0.035
60...
Số Thứ tự bài tập
28
1, Tính sổ đo góc bằng
Trạm đo Hướng đo Số đọc bàn độ ngang
Trung bình hướng Góc
Lần đo Thuận Đảo
Độ Phút Giây Độ Phút Giây Độ Phút Giây Độ Phút Giây
A B 0 0 0 180 0 10 0 0 5
Lần 1 C 21 16 20 201 16 10 21 16 15 21
D 68 37 30 248 37 40 68 37 35 68
A B 36 0 10 216 0 10 36 0 10
Lần 2 C 57 16 20 237 16 30 57 16 25 21
D 104 37 30 284 37 30 104 37 30 68
A B 72 0 0 252 0 0 72 0 0
Lần 3 C 93 16 20 273 16 20 93 16 20 21
D 140 37 30 320 37 40 140 37 35 68
Trung bình góc BAC 21 0 0
Trung bình góc BAD 68 0 0
2, Tinh Sổ Đo Cao
Điểm
Số đọc mia Chênh cao
Hiệu chỉnh
Độ cao
Sau S Trước T Hi
mm mm mm mm m
A 2053 38.000
120.7 1110 -3.1
1 1327 943 39.107
1 127.5 -516 -3.2
2 2247 1843 38.588
2 114.6 -71 -2.9
3 2841 2318 38.514
3 98.7 1969 -2.5
4 1963 872 40.480
4 129.8 949 -3.3
B 1014 41.426
Tổng 591.3 10431 6990 3441 -15 HB-HA=
fh(mm)= 15 3426 (mm)
Cho Mốc độ cao A: Ha=10(m)+No(m)= 38 (m)
Mốc độ cao B: Hb=13.426(m)+No(m)= 41.426 (m)
3.1 Tính đường chuyền trắc địa khép kín
Góc định hướng cạnh AB
Alpha AB=
92o01’10’’ +No =
120.01944
Độ (Nhớ đổi ra độ,phút,giây khi ghi vào bài tập đối với các góc thập phân)
Tên Góc Bằng Góc định Cạnh đo Denta X Vx Tọa độ X Denta Y Vy Tọa độ Y Alpha
điểm Độ Phút
Giây
hướng (mm) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (m) ĐỘ PHÚT
A 105 49
54
2100.000 3100.000
120.01944 149.542 -74.815 -0.043 129.482 0.008 120 1
B 74 20
18
2025.142 3229.490
14.35111 163.533 158.430 -0.047 40.534 0.009 14 21
C 98 43
48
2183.525 3270.033
293.07444 146.148 57.279 -0.042 -134.456 0.008 293 4
D 81 7
36
2240.763 3135.585
194.19444 145.153 -140.721 -0.042 -35.593 0.008 194 11
A 105 49
54
2100.000 3100.000
120.01944 120 1
Tổng 360.02667 604.376 0.173 -0.173 -0.033 0.0
f Beta ('') 96 Tổng Vx= -0.173 Tổng Vy 0.0
v Beta ('') -24
3.2 Tính bình sai đường chuyền độ cao khép kín 4.1 Bảng thống kê tọa độ lưới khống chế đo vẽ
Độ cao mốc A, Ha = 10.750(m)+No(m) = 38.750
Tên X Y H
Tên Chênh Khoảng Số Độ cao Hi điểm (m) (m) (m)
điểm cao hi,i+1 cách S hiệu chỉnh A 2100.00 3100.00 38.750
m m m m B 2025.14 3229.49 42.710
C 2183.53 3270.03 44.533
A 38.750 D 2240.76 3135.59 39.653
3.969 149.77 -0.009 A 2100.00 3100.00 38.750
B 42.710
1.832 163.67 -0.009
C 44.533
-4.871 146.3 -0.008
D 39.653
-0.895 145.41 -0.008
A 38.750
fh Tổng S
Tổng 0.035 605.15 -0.035
fh= (mm) 35
<50(mm)*L^(1/2)=
38.896 (mm)
Sổ Đo chi tiết
STT Số đọc mia Góc bằng Góc đứng Khoảng cách Chênh cao Góc định Tọa Độ X Tọa Độ Y Độ Cao H
Khoảng
cách m
H i,i+1 Vhi,hi+1
Trắc Địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc Địa - Người đăng: trandoan6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Trắc Địa 9 10 450