Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án 911

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------Số: 204/BGDĐT-ĐTVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

V/v: Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án
911

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển
sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và đưa tin chính thức trên các trang web:
 và  Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phối hợp triển khai
kịp thời công việc liên quan đến công tác tuyển sinh đi học tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 theo Đề án
911 như sau:
1. Thông báo rộng rãi cho tất cả các đối tượng theo quy định tại Thông báo nêu trên.
2. Thành lập hội đồng của Trường để xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, phù hợp với kế hoạch và nhu cầu đào tạo giảng viên của Trường và lập danh sách trích ngang
ứng viên được Trường chọn cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên) kèm theo công
văn đề nghị xem xét phê duyệt trúng tuyển gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước
ngoài) trước ngày 15/02/2013 theo hướng dẫn cụ thể tại Thông báo nêu trên.
3. Đối với các giảng viên trước đây đã trúng tuyển theo Đề án 322 nhưng chưa đi học, có nguyện vọng
đăng ký chuyển sang Đề án 911 và đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông báo nêu trên, đề nghị
Trường phối hợp giải quyết tạo điều kiện cho ứng viên hoàn tất các thủ tục bổ sung hồ sơ tuyển sinh
theo Đề án 911 theo hướng dẫn của Cục Đào tạo với nước ngoài tại văn bản số 01/HD-ĐTVNN ngày
06/12/2012 đã đăng tải trên các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Cục Đào tạo với nước
ngoài.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng biết và triển
khai kịp thời công việc liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH, Cục CNTT (để p/h);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

Nguyễn Xuân Vang

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 204/BGDĐT-ĐTVNN
V/v: Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án
911
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển
sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và đưa tin chính thức trên các trang web:
www.moet.gov.vn và www.vied.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phối hợp triển khai
kịp thời công việc liên quan đến công tác tuyển sinh đi học tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 theo Đề án
911 như sau:
1. Thông báo rộng rãi cho tất cả các đối tượng theo quy định tại Thông báo nêu trên.
2. Thành lập hội đồng của Trường để xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, phù hợp với kế hoạch và nhu cầu đào tạo giảng viên của Trường và lập danh sách trích ngang
ứng viên được Trường chọn cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên) kèm theo công
văn đề nghị xem xét phê duyệt trúng tuyển gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước
ngoài) trước ngày 15/02/2013 theo hướng dẫn cụ thể tại Thông báo nêu trên.
3. Đối với các giảng viên trước đây đã trúng tuyển theo Đề án 322 nhưng chưa đi học, có nguyện vọng
đăng ký chuyển sang Đề án 911 và đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông báo nêu trên, đề nghị
Trường phối hợp giải quyết tạo điều kiện cho ứng viên hoàn tất các thủ tục bổ sung hồ sơ tuyển sinh
theo Đề án 911 theo hướng dẫn của Cục Đào tạo với nước ngoài tại văn bản số 01/HD-ĐTVNN ngày
06/12/2012 đã đăng tải trên các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Cục Đào tạo với nước
ngoài.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng biết và triển
khai kịp thời công việc liên quan.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH, Cục CNTT (để p/h);
- Lưu: VT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Xuân Vang
Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án 911 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án 911 9 10 587