Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi totenteo048
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Cơ sở hình thành tư tưởng HCM:
a. Nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam:
Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống
hết sức đặc sắc và cao quí của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng-lí luận
xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:
+ Truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất.
+ Lòng nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, ý thức cố kết cộng đồng.
+ Ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
+ Trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa
của nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc…
Trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, tình cảm cao
quý thiêng liêng nhất,là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và dũng cảm của con người
Việt Nam, cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc.
Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc dục Nguyễn Tất Thành quyết chí re
đi tìm đường cứu nước.
Chủ nghĩa yêu nước sẽ biến thành lực lượng vật chất thật sự khi nó ăn sâu vào tiềm
thức, vào ý chí và hành động của mỗi con người. Chính thực tiển đó, Hồ Chí Minh đã
đúc kết chân lý:
“Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến
nay, mổi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thánh 1 làn sóng
vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất
cả lũ bán nước và cướp nước” .
- Tinh hoa văn hóa nhân loại:
Kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống của phương Đông với cá thành tựu hiện đại
của văn minh phương Tây, đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân
cách và văn hóa Hồ Chí Minh.
+ Đối với văn hóa phương Đông:
Hồ Chí Minh biết chắc lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học,
hoặc trong tư tưởng của Lảo Tử, Mạc Tử, Quản Tử… Người tiếp thu những mặc tích
cực của Nho giáo. Đó là triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó
là ước vọng về xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh, tu tâm dưỡng
tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học.
Về Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, từ bi
bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân…, là nếp sống có đạo
đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện, là tinh thần bình đẳng, dân chủ,
chống phân biệt đẳng cấp; là việc đề cao lao động, chống lười biếng; là chủ trương
sống không xa lánh với đời mà gắn bó với dân, với nước, tích cực tham gia v...
1. Cơ sở hình thành tư tưởng HCM:
a. Nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam:
Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống
hết sức đặc sắc và cao quí của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng-lí luận
xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:
+ Truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất.
+ Lòng nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, ý thức cố kết cộng đồng.
+ Ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
+ Trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa
của nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc…
Trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, tình cảm cao
quý thiêng liêng nhất,là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và dũng cảm của con người
Việt Nam, cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc.
Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc dục Nguyễn Tất Thành quyết chí re
đi tìm đường cứu nước.
Chủ nghĩa yêu nước sẽ biến thành lực lượng vật chất thật sự khi nó ăn sâu vào tiềm
thức, vào ý chí và hành động của mỗi con người. Chính thực tiển đó, Hồ Chí Minh đã
đúc kết chân lý:
“Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến
nay, mổi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thánh 1 làn sóng
vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất
cả lũ bán nước và cướp nước” .
- Tinh hoa văn hóa nhân loại:
Kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống của phương Đông với cá thành tựu hiện đại
của văn minh phương Tây, đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân
cách và văn hóa Hồ Chí Minh.
+ Đối với văn hóa phương Đông:
Hồ Chí Minh biết chắc lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học,
hoặc trong tư tưởng của Lảo Tử, Mạc Tử, Quản Tử… Người tiếp thu những mặc tích
cực của Nho giáo. Đó là triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó
là ước vọng về xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh, tu tâm dưỡng
tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học.
Về Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, từ bi
bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân…, là nếp sống có đạo
đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện, là tinh thần bình đẳng, dân chủ,
chống phân biệt đẳng cấp; là việc đề cao lao động, chống lười biếng; là chủ trương
sống không xa lánh với đời mà gắn bó với dân, với nước, tích cực tham gia vào cuộc
đấu tranh của nhân dân chống kẻ thù dân tộc… Đến khi đã trở thành là người mácxít,
Người lại tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, vì thấy trong đó
có những điều thích hợp với điều kiện của nước ta.
+ Đối với vă hóa phương Tây:
Người sớm làm quen với văn hóa Pháp, tìm hiểu các cuộc cách mạng ở Pháp v2 ở
Mỹ. Người trực tiếp đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự do, bình đẳng qua các tác
phẩm của các nhà khai sáng (nước Pháp). Người tiếp thu các giá trị của bản Tuyên
ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mạng Pháp năm 1791, các giá trị về
quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn Mỹ 1776.
Tóm lại trên hành trình cứu nước, Hồ Chí Minh đã biết tự làm giàu trí tuệ của mình
bằng vốn trí tuệ của thời đại, Đông và Tây, vừa tiếp thu vừa gạn lọc để từ tầm cao của
tri thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừ và đổi mới, vận dụng và phát triển.
tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng HCM - Người đăng: totenteo048
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tư tưởng HCM 9 10 914