Ktl-icon-tai-lieu

unit 6

Được đăng lên bởi huongyenso74
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Welcome the
teachers to the
class 6a

Jumbled word
1

2

3

4

rvier

river

nbak

bank

serowfl

flowers

srtee

trees

Friday, November 8th, 2013

Unit 6: Places
Period: 34 B1->3
I) Vocabulary:
a museum : viện bảo tàng
a hospital : bệnh viện
a temple

: ngôi

đền

a stadium : sân vận động
a factory : nhà máy
a restaurant

: nhà hàng

* Matching
1

4

restaurant
hospital
5

2

museum
stadium
3

factory
temple

6

Minh

II. Read

1) True (T) or False (F)

F Minh lives in the country → city.
a…..
T There are four people in his family
b…..
F
c…..Their
house is next to a bookstore → store
T
d…..There
is a museum near their house.
F Minh’s mother works in a factory. → hospital
e…..
F Minh’s father works in a hospital. → factory
f……

*Ai làm việc ở nơi nào đó:
S + work / works + in/ at + ( place)
Eg: - Her mother works in a school
- They work in the hospital

2) Answer the questions
1. Where does Minh live?
=> He lives in the city .
2. What is there next to his house ?
=> There is a store next to his house.
3. What is there in the neighborhood ?
=> There is a hospital, a factory, a museum and a
stadium.
4. Where does his father work ?
=> He works in the factory.
5. Does his mother work in the hotel?
=>No, she doesn’t

3) Gap fill
city
a)Minh and his family live in the……………
restaurant
b)On the street, there is a ……..........,
bookstore
temple
a …………..and
a ………
hospital
c) His mother works in the …………
house is next to a …………
store
d) Minh’s ………
factory
e) His father works in a ……………..

 Learn new words by heart
 Read the text again
 Do ex2 (page 33)

...
Welcome the
Welcome the
teachers to the
teachers to the
class 6a
class 6a
unit 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
unit 6 - Người đăng: huongyenso74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
unit 6 9 10 204