Ktl-icon-tai-lieu

V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------Số: 1157/BGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp
Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 8646/BGDĐTKHTC đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo quy
định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy
nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số trường trung cấp chuyên nghiệp chưa nộp đăng ký chỉ
tiêu tuyển sinh năm 2013 (danh sách kèm theo).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp khẩn trương thực hiện đăng
ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của công văn số 8646/BGDĐT-KHTC
ngày 17/12/2012 và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 7/03/2013 theo địa chỉ sau:
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội
Đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 về Bộ Giáo dục và
Đào tạo đúng thời hạn quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDCN;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

Nguyễn Ngọc Vũ

DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHƯA NỘP ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU NĂM 2013
Stt

Cơ sở đào tạo
Tổng cộng

I

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1

Tr Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

2

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đông Á

3

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

4

Tr Trung cấp giao thông vận tải Hà Nội

5

Tr Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

6

Tr Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong

7

Tr Trung cấp Công nghệ Anhstanh

8

Tr Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

9

Tr Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

10

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Ba Đình

11

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

12

Tr Trung cấp Công nghệ - Quản trị kinh doanh Lê Quý Đôn

13

Tr Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa

14

Tr Trung cấp Công Thương Hà Nội

15

Tr Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

16

Tr Trung cấp Bách khoa Hà Nội

17

Tr Trung cấp Y - Dược Phạm Ngọc Thạch

18

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Điều dưỡng Hà Nội (đổi tên)

19

Tr Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Hải Phòng
TỈNH HẢI DƯƠNG

1

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương
TỈNH HƯNG YÊN

1

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hưng Yên

2

Tr Trung cấp Kinh ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1157/BGDĐT-KHTC
V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013
Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp
Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 8646/BGDĐT-
KHTC đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo quy
định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy
nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số trường trung cấp chuyên nghiệp chưa nộp đăng ký chỉ
tiêu tuyển sinh năm 2013 (danh sách kèm theo).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp khẩn trương thực hiện đăng
ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của công văn số 8646/BGDĐT-KHTC
ngày 17/12/2012 và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 7/03/2013 theo địa chỉ sau:
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội
Đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 về Bộ Giáo dục và
Đào tạo đúng thời hạn quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDCN;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ
DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHƯA NỘP ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU NĂM 2013
Stt Cơ sở đào tạo
Tổng cộng
V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013 9 10 469