Ktl-icon-tai-lieu

V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4678/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn
Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 3442/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013), ý kiến của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3636/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số
6892/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1333/VPCP-KTN ngày 19 tháng 02
năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ; KTTH, V.III, Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Yến

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 4678/VPCP-KTN
V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn
Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 3442/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013), ý kiến của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3636/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số
6892/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1333/VPCP-KTN ngày 19 tháng 02
năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ; KTTH, V.III, Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Yến
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 9 10 239